You are here

Find a unit near you

Welsh volunteers complete training at Royal Military Academy Sandhurst

Cymraeg

Two Welsh volunteers with the Army Cadet Force (ACF) recently finished their Initial Officers Training (IOT) at the Royal Military Academy Sandhurst.

 

Second Lieutenant Al Mountain from Dyfed and Glamorgan ACF and Second Lieutenant Kim Smith from Gwent and Powys ACF received their certificates from Lieutenant General James Bashall CBE in front of their family and friends at a ceremony in Old College.

 

Kim, who became the only student on the course to complete the ILM Level Four Award, said: “The IOT course was thought provoking and the mixed teaching methods meant the training was fully engaging.”

 

“Completing the Initial Officers Training at the world's greatest Military Academy that is Sandhurst has been fantastic,” said Al, an engineer who has been involved in the ACF for 15 years. “To train, live and graduate where so many prestigious Officers have earned their Commissions is an honour and a memory that I shall cherish and never forget.”

 

A key focus of the training was to gain leadership skills and manage personality conflicts. It helped both Officers to learn about themselves and gain managerial experience. This contributed to Al’s City & Guilds Level Six qualification, which is equivalent to an honours degree and the transferable skills will benefit his civilian career.

 

Both of the volunteers underwent an extensive course of training, assessments and officer selection boards. The tasks were often subject to peer scrutiny and varied from numeracy tests to problem solving and holding debates on current affairs to planning exercises.

 

The training at Sandhurst included online based assignments and presentations related to their previous work in the ACF. It enabled the pair to recall events they had been involved in as volunteers, such as organising public parades and sporting activities.

 

Interested in volunteering? There are over 4,400 active Cadets at 210 locations across Wales. They are helped by more than 1,200 volunteers, who provide opportunities and inspiration for future generations to gain life changing experiences, skills and qualifications. Click here to learn more.

 

 (Wednesday 31 January 2018)

 

Gwirfoddolwyr o Gymru yn cwblhau hyfforddiant yn Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst

Yn ddiweddar, bu dau o wirfoddolwyr o Gymru o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) yn cwblhau eu Hyfforddiant Cychwynnol i ddod yn Swyddog (IoT) yn yr Academi Filwrol Frenhinol yn Sandhurst.

 

Fe gyflwynodd yr Is-Gadfridog James Bashall CBE dystysgrifau i Is-Lefftenant Al Mountain o ACF Dyfed a Morgannwg ac Is-Lefftenant Kim Smith o ACF Gwent a Phowys, mewn seremoni o flaen eu teuluoedd a’u ffrindiau yn yr Hen Goleg.

 

Dywedodd Kim, yr unig fyfyriwr ar y cwrs i gyflawni’r Wobr ILM Lefel Pedwar: “Roedd y cwrs IOT yn hynod ddiddorol, ac roedd y dulliau amrywiol o ddysgu yn ddifyr dros ben.”

 

“Roedd yn brofiad gwych cwblhau’r cwrs Hyfforddi Cychwynnol yn Academi Filwrol  Sandhurst, sef y coleg milwrol gorau yn y byd,” meddai Al, peiriannydd sy’n gwirfoddoli â’r ACF ers 15 mlynedd. “Roedd cael hyfforddi, byw a graddio yn yr un lle ag y bu i gymaint o Swyddogion eithriadol ennill eu Comisiynau yn anrhydedd ac yn atgof y byddaf yn ei drysori am byth.”

 

Un o brif elfennau’r hyfforddiant oedd ennill sgiliau arweinyddiaeth a rheoli gwrthdaro rhwng pobl. Roedd y cwrs yn helpu’r Swyddogion i ddysgu mwy amdanynt eu hunain a chael y profiad o rheoli. Roedd hyn yn cyfrannu tuag at gymwhwyster City & Guilds Lefel Chwech Al, sy’n gyfweth â gradd anrhydedd, a bydd y sgiliau trosglwyddadwy yn ei gynorthwyo yn ei yrfa sifil.

Bu’r ddau ar gwrs hyfforddi dwys, cawsant asesiadau a buont o flaen byrddau dethol cwyddogion. Roedd sawl un o’r tasgau yn cael eu hasesu gan gyfoedion,  ac yn amrywio o brofion rhifedd, datrys problemau, cynnal dadleuon ar bynciau llosg y dydd i gynllunio gweithgareddau.

 

Roedd yr hyfforddiant yn Sandhurst yn cynnwys aseiniadau a chyflwyniadau ar-lein yn gysylltiedig â'u gwaith blaenorol yn yr ACF. Roedd yn gyfle i’r ddau gofio digwyddiadau yr oeddent wedi bod yn rhan ohonyn felf gwirfoddolwyr, megis trefnu gorymdeithiau cyhoeddus a gweithgareddau chwaraeon.

 

Diddordeb mewn gwirfoddoli? Mae dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Fe'u cynorthwyir gan fwy na 1,200 o wirfoddolwyr, sy'n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau'r dyfodol ennill profiadau, sgiliau a chymwysterau sy'n newid bywyd. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

(Dydd Mercher 31 Ionawr 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.