You are here

Find a unit near you

Welsh Air Cadets complete final assessment course for prestigious CVQO Westminster Award

Cymraeg

 

Two Cadets from Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) are awaiting news to find out if they have been selected to embark on a once-in-a-lifetime trip to South Africa.

 

Cadet Flight Sergeant Josephine Hurry of 2478 (Abergavenny) Squadron and Cadet Sergeant Alexander Anderson of 1367 (Caerleon) Squadron were nominated for the Cadet Vocational Qualification Organisation (CVQO) Westminster Awards by their Commanding Officers.

 

The duo worked hard to reach and complete the final selection course in Somerset earlier this month, the last hurdle before CVQO decide the winning Cadets.

 

To be eligible for the award, young people must be working towards a BTEC Level 2 qualification and uphold the ethos of the award: selflessness, community spirit and altruism.

 

On the course, the Cadets faced extensive practical leadership and team management exercises, as well as paper-based assessments. They were also interviewed by the Chief Executive of CVQO and Leader of Outposts and had to explain why they deserved a place on the South Africa trip later this year.

 

The tasks on the course were extremely challenging and will contribute to their BTEC Level 2 in Teamwork and Personal Development. They were also opportunities for participants to develop their communication, confidence and other personal skills while they have fun with friends.

 

Cadet Flight Sergeant Hurry, currently Her Majesty’s Lord-Lieutenant’s Cadet for Gwent, found the award challenging, but thought it would be an investment in herself. She said: “Taking part in the CVQO Westminster Award was at first daunting but it has given me a valuable insight into how to prepare myself for my future and the sort of things that I can expect of life once I leave school.”

 

She added: “I would recommend others to sign up to the CVQO courses as they are great fun, help you to discover more about yourself and of course it’s an extra qualification towards education and future careers. Not many people get the chance to complete these qualifications before they start jobs in Leadership & Management.”

 

Cadet Sergeant Anderson, who has already attained a Level 3 ILM in Leadership and Management through CVQO, found the selection course rewarding and supportive.

 

He said: “The experience was amazing as I had the opportunity to meet a variety of people from all walks of life and we had to work together to complete the tasks.

 

“I found the paper-based tasks to be information overload because of my Asperger’s Syndrome, but CVQO staff were on hand to ensure that I was in the right frame of mind to complete the task and participate in the activities.”

 

If they are successful, Flight Sergeant Hurry and Sergeant Anderson will be invited to lunch at the House of Lords, before embarking on an all-expenses-paid trip to South Africa in July.

 

The Westminster Award is just one of the opportunities open to Cadets in Wales through CVQO. The qualifications complement the activities already conducted in their Cadet organisations, such as volunteering and technical studies.

 

For more information on CVQO and the opportunities they can offer to young people and adults, click here visit their website. More information on the Westminster Award can be found by clicking here.

 

For more information on joining the Cadet Forces in Wales as an Adult Volunteer or young person, click here to visit our info pages.

 

(Tuesday 17 April 2018)

 

Related articles:

Lord-Lieutenant pays tribute to Gwent’s thriving Cadet community

Cadets increase social mobility and help children reach their potential

Images: Vincent Whiteman

 

Cadetiaid Awyr o Gymru yn cwblhau asesiad terfynol Gwobr Westminster fawr ei bri

 

Mae dau Gadet o Adain 1af Gymreig Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) yn aros i glywed a ydynt wedi eu dewis i fynd ar daith fythgofiadwy i Dde Affrica.

 

Enwebwyd Cadet Sarjant Awyr Josephine Hurry o Sgwadron 2478 (Y Fenni), a Chadet Sarjant Alexander Anderson o Sgwadron 1367 (Caerllion) am Wobr Westminster y Sefydliad Cymwysterau Galwedigaethol (CVQO) i Gadetiaid gan eu Swyddogion Rheoli.

 

Gweithiodd y ddau yn galed i gyrraedd ac i gwblhau’r cwrs dethol olaf yng Ngwlad yr Haf yn ddiweddar, sef y cam olaf cyn i CVQO ddewis y Cadetiaid llwyddiannus.

 

I fod yn gymwys am y wobr, mae’n rhaid i bobl ifanc fod yn gweithio tuag at gymhwyster BTEC Lefel 2, a gweithio i gynnal ethos y wobr: anhunanoldeb, ysbryd cymunedol ac allgarwch.

 

Wynebodd y Cadetiaid sawl ymarfer arweinyddiaeth a rheoli tîm heriol, yn ogystal ag asesiadau ysgrifenedig. Cawsant eu cyfweld gan Brif Weithredwr CVQO ac Arweinwr y Rhagfinteioedd, lle'r oedd disgwyl iddynt esbonio pam y dylid eu dewis am le ar y daith i Dde Affrica dros yr haf.

 

Roedd tasgau’r cwrs yn heriol dros ben, a byddant yn cyfrannu at eu cymwysterau BTEC Lefel 2 mewn Gwaith Tîm a Datblygiad Personol. Roedd hefyd yn gyfle i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, hyder a sgiliau personol eraill tra’n mwynhau gyda ffrindiau.

 

I’r Cadet Sarjant Awyr Hurry, sef cadét Arglwydd-Raglaw Gwent eleni, roedd y cwrs yn heriol, ond yn ffordd o fuddsoddi ynddi hi ei hun. Dywedodd: “Ar y cychwyn, roedd meddwl am gymryd rhan yn codi tipyn o fraw, ond mae wedi rhoi cipolwg gwerthfawr i mi ar sut i baratoi am y dyfodol, a’r math o bethau y galla i eu disgwyl ar ôl gadael yr ysgol.”

 

Ychwanegodd: “Byddwn yn argymell eraill i ymrestru ar y cyrsiau CVQO am eu bod yn hwyl, maen nhw’n eich helpu chi i ddarganfod mwy amdanoch chi’ch hun, ac wrth gwrs mae’n gymhwyster ychwanegol tuag at addysg a gyrfa yn y dyfodol. Does dim pawb yn cael y cyfle i wneud y cymwysterau hyn cyn cychwyn mewn swydd ym maes Arweinyddiaeth a Rheoli.”

Yn ôl Cadet Sarjant Anderson, sydd eisoes wedi cwblhau ILM Lefel 3 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth gyda’r CVQO, roedd y cwrs yn werthfawr ac yn gefnogol.

 

Dywedodd: “Roedd yn brofiad gwych a ches gyfle i gwrdd â phobl o bob lliw a llun a gweithio gyda nhw i gwblhau'r tasgau.

 

“Roedd y tasgau papur yn dipyn o her i mi am fod gen i Syndrom Asperger, ond roedd staff CVQO yno i wneud yn siŵr mod i’n barod i gymryd rhan yn y gweithgareddau.”

 

Os ydyn nhw’n llwyddiannus, caiff Sarjant Awyr Hurry a Sarjant Anderson eu gwahodd i Dŷ’r Arglwyddi am ginio, cyn mynd ar daith rad ac am ddim i Dde Affrica ym mis Gorffennaf.

 

Mae Gwobr Westminster yn un o sawl cyfle sydd ar gael i Gadetiaid yng Nghymru trwy CVQO. Mae’r cymwysterau yn cyd-fynd â gweithgareddau a wneir yn barod yn sefydliadau’r Cadetiaid, fel gwirfoddoli ac astudiaethau technegol.

 

Am wybodaeth bellach am CVQO a’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ac i oedolion, cliciwch yma i ymweld â’u gwefan. Cewch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am Wobr Westminster trwy glicio yma.

I ddysgu mwy am ddod yn wirfoddolwr neu’n Gadet gyda’r Cadetiaid yng Nghymru, cliciwch yma.

 

(Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018)

 

Erthyglau perthnasol:

Yr Arglwydd-Raglaw yn talu teyrnged i gymuned lwyddiannus y Cadetiaid yng Ngwent

Mae sefydliadau'r cadetiaid yn hywrwyddo symudedd cymdeithasol ac yn helpu plant i gyrraedd eu potensial

Lluniau: Vincent Whiteman

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.