You are here

Find a unit near you

Welsh Air Cadets complete ‘gruelling’ 80km two-day WARMA march

Cymraeg

 

After months of training, cadets and Cadet Force Adult Volunteers from No 1, 2 and 3 Welsh Wing Royal Air Force Cadets (RAFAC) have earned medals for completing the annual WARMA march at RAF Cosford.

 

The annual challenge, hosted by the Walking and Road Marching Association (WARMA), was attended this year by over 1200 cadets, military personnel and civilians from all over the world.

 

Participants were greeted at the finish line by Commandant Air Cadets, Air Commodore Dawn McCafferty CBE RAFR.

 

The two-day march has been hosted as RAF Cosford since 2002 and takes participants into rural Staffordshire and the surrounding areas on an 80km (50 mile) route.

 

In addition to the expected physical impact, the teams faced temperatures over 25 degrees on the first day - a far cry from the conditions they encountered while training, which this year included heavy snow.

 

Flight Lieutenant Jez Kent led a team from No 2 Welsh Wing RAFAC around the course. He said: “I’m immensely proud of all the cadets and staff that took part in the marches this weekend, it’s a true testament to their perseverance and resilience and they have all pushed themselves to the limit. It was a humble experience to see their faces as they marched over the finish line of what has been a gruelling two days of marching.”

 

Flight Sergeant Morgan Evans, a No 2 Welsh Wing RAFAC team member, has been an Air Cadet for four years. He said: “It is by far the most physically challenging thing I have done, but I am proud of both myself and my teammates. It has been challenging but we have been trained well and knew that we could do it. We have worked well together to keep each other in good spirits.”

 

Flight Lieutenant Emily Kennedy, Officer Commanding 1148 (Penarth) Squadron in No 1 Welsh Wing, lead a team around a shorter 40km route, and was among those to receive a pin from the Air Commodore.

 

She said: “It’s been an incredible experience to see the cadets train and achieve something as challenging as the WARMA marches. For many of them, it was the hardest thing they have ever achieved: a real test of their determination and teamwork. It was a privilege to take them across the finishing line, and a bonus to meet the Air Commodore when we got there!”

 

Many of the Welsh cadets who completed the 80km route used the march as a qualifier for the four-day Nijmegen March, which takes place in Holland this July.

 

Roadmarching is one of the activities offered by the RAFAC, and aims to foster qualities of teamwork and endurance in young people, while they have fun with friends. To find out more about joining the RAFAC as a young person or Cadet Force Adult Volunteer, visit our information pages.

(Tuesday 24 April 2018)

 

Related articles

 

Exercise Maple Leaf: Cadets chosen for unforgettable Canadian exchange trip

 

Welsh Cadets confirmed for Jubilee Sailing Trust's Lord Dannatt Round Britain Challenge

 

Cadetiaid Awyr o Gymru yn cwblhau gorymdaith 'flinderus' 80km dros ddeuddydd WARMA

 

Ar ôl misoedd o hyfforddi, mae gwirfoddolwyr a chadetiaid o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) Cymru wedi ennill medalau ar gyfer cwblhau'r orymdaith WARMA flynyddol yn RAF Cosford.

 

Mynychwyd yr her flynyddol, a gynhaliwyd gan y Gymdeithas Cerdded a Gorymdeithio ar y Ffyrdd (Walking and Road Marching Assocation - WARMA) eleni gan dros 1200 o Gadetiaid, gan bersonél milwrol a sifiliaid o bob cwr o'r byd.

 

Cafodd y cyfranogwyr eu cyfarch ar y llinell derfyn gan Brif Swyddog Cadetiaid yr Awyr, Comodor yr Awyrlu Dawn McCafferty CBE RAFR.

 

Mae’r orymdaith ddeuddydd wedi bod yn cael ei chynnal gan RAF Cosford ers 2002, gyda chyfranogwyr yn cerdded o amgylch Swydd Stafford a’r cyffiniau ar lwybr 80km (50 milltir).

 

Yn ogystal â'r effaith gorfforol a ddisgwylir, roedd y timau yn wynebu tymheredd o dros 25 gradd ar y diwrnod cyntaf – a oedd dipyn yn wahanol i’r amodau a brofwyd ganddynt wrth hyfforddi, a oedd eleni yn cynnwys eira trwm.

 

Arweiniodd Awyr-lefftenant Jez Kent dîm o Ail Adain Gymreig RAFAC o gwmpas y cwrs. Dywedodd: "Rydw i'n hynod o falch o'r holl Gadetiaid a staff a gymerodd ran yn y gorymdeithiau'r penwythnos hwn, mae'n arwydd gwirioneddol o'u dyfalbarhad a'u gwytnwch ac maent i gyd wedi gwthio eu hunain i'r terfyn. Roedd yn brofiad dirdynnol i weld eu hwynebau wrth iddynt orymdeithio dros y llinell derfyn ar ôl ddau ddiwrnod o orymdeithio anodd.”

 

Mae’r Sarjant Awyr Morgan Evans, aelod o dîm Ail Adain Gymreig RAFAC, yn Gadet Awyr ers pedair blynedd. Meddai: "Dyma’r peth mwyaf heriol yn gorfforol rydw i wedi’i wneud o bell ffordd, ond rwy'n falch ohonof fi fy hun a'm cyd-Gadetiaid. Roedd yn andros o her ond cawsom ein hyfforddi'n dda ac roedden ni’n gwybod y gallem ni ei wneud e. Rydyn ni wedi cydweithio'n dda i gadw ein gilydd mewn ysbryd da.”

 

Arweiniodd yr Awyr-lefftenant Emily Kennedy, Pennaeth Milwrol Sgwadron 1148 (Penarth) o’r Adain 1af Gymreig, dîm o gwmpas y llwybr 40km byrrach, ac roedd ymhlith y rhai a dderbyniodd bin gan Gomodor yr Awyrlu.

 

Dywedodd: "Mae wedi bod yn brofiad anhygoel i weld y cadetiaid yn hyfforddi ac yn cyflawni rhywbeth mor heriol â gorymdeithiau WARMA. I lawer ohonynt, dyma'r peth anoddaf maen nhw erioed wedi ei gyflawni: gwir brawf o'u dycnwch a'u gwaith tîm. Roedd yn fraint croesi’r llinell derfyn gyda nhw, ac roedd yn fonws cwrdd â Chomodor yr Awyrlu pan gyrhaeddom ni yno! "

 

Bu sawl aelod o Gadetiaid Cymru a gwblhaodd y llwybr 80km yn defnyddio’r orymdaith i baratoi ar gyfer Gorymdaith Nijmegen sy’n bedwar diwrnod o hyd, a gynhelir yn yr Iseldiroedd ym mis Gorffennaf.

 

Mae gorymdeithio yn un o'r gweithgareddau a gynigir gan RAFAC, a’i nod yw meithrin rhinweddau gwaith tîm a dygnwch ymhlith pobl ifanc, tra’u bod hefyd yn mwynhau gyda’u ffrindiau. I ddarganfod mwy am ymuno â'r RAFAC fel person ifanc neu Wirfoddolwr, ewch i'n tudalennau gwybodaeth.

 

(Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018)

Erthyglau Perthnasol

Cadetiaid o Gymru i gymryd rhan yn her hwylio'r Arglwydd Dannatt

Dewis cadetiaid ar gyfer taith fythgofiadwy i Ganada

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.