You are here

Find a unit near you

#VolunteersWeek: Cadet Force Adult Volunteers help change lives for the better

Cymraeg

 

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

 

In Wales, the cadet organisations offer over 2,200 young people opportunities to access life-changing experiences that equip them with vital skills while they have fun with friends.

 

Most importantly, they’re offered room to grow in an environment that fosters their talents, piques their interest in new subjects, and the ability to overcome disadvantages which may hold back their personal development in a supportive and fun structure.

 

Cadets in Wales are nurtured, led and inspired by over 1,200 Cadet Force Adult Volunteers without whom, they would not be able to access opportunities that would help them to achieve in their classroom and their future careers.

 

Volunteers come from all backgrounds and contribute a wealth of knowledge and experience in everything from STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) and technical subjects, to sports, adventurous training and day-to-day unit support.

 

Providing such a vital service to the cadet organisations is highly rewarding for cadets but volunteers themselves can gain invaluable experience. This ranges from recognised management and technical qualifications to soft skills development that can benefit their everyday lives.

 

Would you like to dedicate some of their spare time to develop and inspire young people, and widen your experiences and skillset? Click here to find out more.

 

Need some inspiration? Read about some the fantastic achievements of our cadet force adult volunteers:

 

Welsh volunteers complete training at Royal Military Academy Sandhurst
Dyfed Reserves and Cadet volunteers singled out for ‘remarkable contributions’ to communities
ACF volunteers on 1000 mile cycle route across Britain cheered through Wales
Powys volunteer honoured for 27 years of service with Cadets

(Monday 4 June 2018)

 

#VolunteersWeek: Gwirfoddolwyr sy’n Oedolion gyda Lluoedd y Cadetiaid yn helpu i newid bywydau er gwell

 

Mae 4-10 Mehefin 2018 yn Wythnos Gwirfoddolwyr – ac yn gyfle i ddathlu a chydnabod yr amser gwerthfawr y mae pobl yn eu cyfrannu at achosion da ledled y byd.

 

Yng Nghymru, mae mudiadau’r cadetiaid yn cynnig cyfleoedd i dros 2,200 o bobl ifanc gael profiadau sy'n newid bywyd, gan roi sgiliau hanfodol iddynt wrth iddynt gael hwyl gyda ffrindiau.

 

Yn bwysicach fyth, cynigir lle iddynt dyfu mewn amgylchedd sy'n meithrin eu doniau, yn ennyn eu diddordeb mewn pynciau newydd, ac yn rhoi’r cyfle iddynt allu goresgyn anfanteision a all atal eu datblygiad personol, a hynny mewn amgylchedd cefnogol a hwyliog.

 

Caiff cadetiaid yng Nghymru eu meithrin, eu harwain a'u hysbrydoli gan dros 1,200 o Wirfoddolwyr sy’n Oedolion sy’n helpu Lluoedd y Cadetiaid - a heb y gwirfoddolwyr hyn, fyddai pobl ifanc ddim yn gallu manteisio ar gyfleoedd sy’n eu helpu i gyflawni yn eu hystafelloedd dosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

 

Daw gwirfoddolwyr o bob cefndir ac maen nhw’n cyfrannu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad ym mhopeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a phynciau technegol, i chwaraeon, hyfforddiant anturus a chymorth o ddydd i ddydd i’r unedau.

 

Mae darparu gwasanaeth mor hanfodol i fudiadau’r cadetiaid yn werth chweil i’r cadetiaid ond gall y gwirfoddolwyr eu hunain hefyd ennill profiad heb ei ail. Mae hyn yn amrywio o gymwysterau technegol a rheoli, i ddatblygu sgiliau meddal a all fod o fudd i'w bywydau bob dydd.

 

Hoffech chi roi peth o'ch amser hamdden i ddatblygu ac ysbrydoli pobl ifanc, ac ehangu'ch profiadau a'ch sgiliau? Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Angen ysbrydoliaeth? Darllenwch am rai o gyflawniadau gwych ein gwirfoddolwr:

 

Gwirfoddolwyr o Gymru yn cwblhau hyfforddiant yn Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst

Gwirfoddolwyr y Cadetiaid a Milwyr wrth Gefn Dyfed yn cael eu canmol am eu ‘cyfraniad rhyfeddol’ i’w cymunedau

Croeso cynnes yng Nghymru i wirfoddolwyr ACF wrth feicio 1000 milltir ar draws Prydain

Gwirfoddolwr o Bowys yn cael ei Anrhydeddu am ei wasanaeth i Gadetiaid am 27 Mlynedd

(Dydd Llun 4 Mehefin 2018)

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.

Over 50 Welsh cadets spent their Saturday in a special sailing setting.