You are here

Find a unit near you

‘Truly amazing’ teenagers recognised by HM Lord-Lieutenant of Clwyd

Cymraeg

 

Three ‘truly amazing’ teenage Cadets from across Clwyd have been recognised by the Queen’s representative for the county.

 

Her Majesty’s Lord-Lieutenant Mr Henry Fetherstonhaugh Esq OBE FRAGS paid tribute to the trio at his annual awards ceremony at Bodelwyddan Castle, where he appointed them to the prestigious role of Lord-Lieutenant’s Cadets for 2018.

 

Bodfari’s 15-year-old Cadet Sergeant Phillip Wood from St Brigid’s School Combined Cadet Force (CCF) was joined by Wrexham’s 17-year-old Cadet Sergeant Megan Wright from Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force and Chirk’s 17-year-old Cadet Flight Sergeant Tom Durrant 1251 (Berwyn) Squadron RAF Air Cadets.

 

“It is astonishing that the recipients have packed so much in to their already busy lives,” said Mr Fetherstonhaugh. “The Cadets are truly amazing. They deserve our full support, encouragement and praise for what they do. It is up to us to champion their success.

 

“The world we live in moves so fast and often those who give so much of their time to be Reservists or a member of the Cadets are sometimes missed out. This is an opportunity to reward a few who have found the time to give something back to society.”

 

Nearly 100 people attended the event to mark the new appointments, which will see the Cadets represent their peers and respective organisations at local and national level occasions.

 

They were selected for their outstanding extra-curricular achievements and will now accompany HM Lord-Lieutenant at official engagements. It will include playing an active role at ceremonial events, such as Royal visits and Remembrance services held in Clwyd.

 

It is one of the highest honours a Cadet can receive and the quartet who carried out the role last year received a badge and certificate to mark their service in 2017.

 

They were Cadet Regimental Sergeant Major Samuel Hawley and Cadet Company Sergeant Major Dominik Ingram from Clwyd and Gwynedd ACF, Cadet Flight Sergeant Joshua Harris from No 2 Welsh Wing RAF Air Cadets and Cadet Colour Sergeant Jack Taylor from St Brigid’s School CCF.

 

The Cadet organisations provide opportunities for Cadets to develop their personal and practical skills, gaining life changing experiences and qualifications as they enjoy fun with friends.

 

There are more than 1,200 volunteers across Wales who help over 4,400 active Cadets. They provide opportunities and inspiration to the next generation, also learning transferable skills themselves which can be used in their civilian lives.

 

Six Cadet Volunteers were presented with HM Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Service for their dedication to helping young people. The group included:

 

Lieutenant Alex Elliot from Clwyd and Gwynedd ACF, Flight Lieutenant David Horabin, Flight Sergeant Gary Walsh and Mr Barry Tissington from No 2 Welsh Wing RAF Air Cadets, Mr Peter Darcy and Mrs Carol Field from the Sea Cadet Corps.

 

Mr Fetherstonhaugh said: “The Adult Volunteers contribute so much. They’re effectively youth leaders, who give their spare time to open Cadet units twice a week. They’re truly huge contributors to society for which they deserve our unequivocal praise.”

 

The event was organised by RFCA for Wales – an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years. To learn more about opportunities available, visit: www.Wales-RFCA.org.

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD HIGH RESOLUTION IMAGES OF THE EVENT.

 

(Sunday 11 March 2018)

 

Arglwydd Raglaw EM Clwyd yn cydnabod pobl ifanc ‘gwirioneddol ryfeddol’

 

Cydnabuwyd tri Chadét “gwirioneddol ryfeddol” o Glwyd gan gynrychiolydd y Frenhines yn y sir.

 

Talodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Mr Henry Fetherstonhaugh Ysw OBE FRAGS deyrnged i’r triawd yn ei seremoni wobrwyo flynyddol yng Nghastell Bodelwyddan, lle y penododd nhw’n Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2018.

 

Penodwyd Rhingyll Cadét Phillip Wood o Fodfari, sy’n 15 oed ac yn aelod o Lu Cadetiaid Cyfunol (CCF) Ysgol Santes Ffraid; Rhingyll Cadét Megan Wright o Wrecsam, sy’n 17 oed ac yn aelod o Lu Cadlanciau’r Fyddin (ACF) Clwyd a Gwynedd; ac Awyr-ringyll Cadét Tom Durrant o’r Waun, sy’n 17 oed ac yn aelod o sgwadron 1251 (Berwyn) Cadetiaid Awyr yr RAF.

 

"Mae'n syfrdanol bod y bobl ifanc hyn wedi llwyddo i wneud cymaint yn eu bywydau prysur," meddai Mr Fetherstonhaugh. "Mae'r Cadetiaid yn wirioneddol ryfeddol. Maen nhw’n haeddu ein cefnogaeth, ein hanogaeth a'n canmoliaeth bob tamaid am yr hyn maen nhw'n ei wneud. Mae'n bwysig i ni hyrwyddo eu llwyddiant.

 

“Mae’r byd yn symud mor gyflym, mae’n hawdd anghofio’r rhai sy’n rhoi o’u hamser i fod yn Filwyr wrth Gefn neu’n Gadetiaid. Dyma gyfle i wobrwyo rhai o’r rheini sydd wedi rhoi o’u hamser i roi rhywbeth yn ôl i gymdeithas.”

 

Daeth bron i 100 o bobl ynghyd i’r digwyddiad i nodi’r penodiadau newydd. Bydd y Cadetiaid yn cynrychioli eu cyfoedion a’u sefydliadau mewn achlysuron lleol a chenedlaethol.

 

Dewiswyd y tri am eu llwyddiannau eithriadol y tu allan i’r ysgol. Bydd y grŵp yn ymuno ag Arglwydd-Raglaw EM mewn achlysuron swyddogol, gan gynnwys chwarae rôl flaenllaw mewn digwyddiadau fel ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau’r Cofio a gynhelir yng Nghlwyd.

 

Mae’n un o’r breintiau uchaf y gall Cadét ei derbyn, a chyflwynwyd bathodyn a thystysgrif i’r pedwar a gafodd yr un fraint y llynedd am eu gwasanaeth yn 2017.

 

Mae’n un o’r breintiau uchaf gall Cadét ei derbyn, a chyflwynwyd bathodyn a thystysgrif i’r pedwar o’r llynedd am eu gwasanaeth yn 2017 sef Uwch-ringyll Catrawd Cadét Samuel Hawley a Rhingyll Cwmni Cadét Dominik Ingram o ACF Clwyd a Gwynedd; Awyr-ringyll Cadét Joshua Harris o Ail Adain Gymreig Cadetiaid Awyr yr RAF; a Baner-ringyll Cadét Jack Taylor o CCF Ysgol Santes Ffraid.

 

Mae’r sefydliadau Cadetiaid yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau personol ac ymarferol, gan ennill profiadau a chymwysterau newid bywyd wrth iddynt gael hwyl gyda ffrindiau.

 

Mae dros 1,200 o wirfoddolwyr ar draws Gymru sy’n helpu dros 4,400 o Gadetiaid. Maent yn rhoi cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i’r genhedlaeth nesaf, ac ar yr un pryd yn ennill sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio yn eu bywydau sifil.

 

Dyfarnwyd Tystysgrif Gwasanaeth Clodwiw'r Arglwydd Raglaw i chwe gwirfoddolwr gyda’r Cadetiaid am eu hymrwymiad i bobl ifanc. Roedd y grŵp yn cynnwys: Is-gapten Alex Elliot o ACF Clwyd a Gwynedd, Awyr-lefftenant David Horabin, Awyr-ringyll Gary Walsh a Mr Barry Tissington o Ail Adain Gymreig Cadetiaid Awyr yr RAF, Mr Peter Darcy a Mrs Carol Field o Gorfflu Cadetiaid y Môr.

 

Dywedodd Mr Fetherstonhaugh: “Mae’r Gwirfoddolwyr yn cyfrannu gymaint. Maent yn arweinwyr ieuenctid i bob pwrpas, sy’n rhoi o’u hamser hamdden i agor unedau Cadetiaid ddwywaith yr wythnos. Mae eu cyfraniad at gymdeithas yn enfawr, ac maent yn haeddu ein clod digamsyniol am hynny.”

 

Trefnwyd yr achlysur gan RFCA dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. Am fwy o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org.

(Dydd Sul 11 Mawrth 2018)

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.