You are here

Find a unit near you

Royal recognition for Llanelli cadet

 

Cymraeg

 

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.

 

17-year-old Courtney Jones has been appointed to the prestigious role of Lord-Lieutenant’s Cadet by Her Majesty’s representative for the county.

 

Her Majesty’s Lord-Lieutenant of Dyfed Miss Sara Edwards made it official at the recent opening of the Veteran’s Lounge in Llanelli Conservative Club.

 

Leading Cadet Jones, who admitted to crying with happiness when she first found out the news, was presented with a distinctive badge, which she will wear on her Sea Cadet Corps (SCC) uniform. The appointment will last for the duration of 2018.

 

Courtney has been a member of Llanelli Sea Cadets since she was 10 years old and she will now accompany Ms Edwards at official local and national civic engagements, such as Remembrance services and parades.

 

“I’m expecting new situations and experiences that I wouldn’t have got without being a Lord-Lieutenant’s Cadet,” said Courtney, who regularly fundraises for the Royal British Legion’s Poppy Appeal. “It will really improve my CV and people will realise I’m capable of achieving things.

 

“If you become a cadet, try and do everything you can. If you get an opportunity to do any course, do anything, go anywhere – do it. There’s so much you can get from the Sea Cadet Corps.
 

“It’s important for me to set a good example to other cadets in our unit. I’ve gained a lot of respect. People my age are not always respectful and they can do things I would never do and that’s because I’m involved with the cadets.”

 

As well as increased discipline and drive, Courtney has also gained a range of qualifications. The syllabus has enabled her to achieve credentials in marine engineering, seamanship, first aid and catering.

 

There are more than 4,400 cadets in Wales and over 1,200 volunteers enable their experiences.  They typically dedicate one or two weeknights to working with young people in a variety of rewarding roles.

 

Lucy Killick, a former Lord-Lieutenant’s Cadet who has returned to volunteer with Llanelli Sea Cadet Corps, was presented with a surprise promotion to Chief Petty Officer at the same event.

 

The teaching assistant is a believer in the practical and personal opportunities cadet organisations open to young people and the benefits it brings to the selfless volunteers, too.

 

Lucy, a teaching assistant, said: “I’ve gained confidence, friendship, loyalty and the freedom to be able to know that it doesn’t matter what’s around the corner, I have always got people around me to provide a lot of support.

 

“I’ve got qualifications I’d have never gained otherwise. I’ve had numerous jobs where my experience with cadets has benefitted me and got me in to the job.”

 

The summer schedule is a busy period for Llanelli Sea Cadets and the Mid & West Wales District, who are always on the look out for news and enthusiastic volunteers.

 

“Give it a go. Pop along, have a chat with us and see if it’s something that you’re interested in doing. We will find something you’ll be good at and it will be good for you as an individual, as well as the helpful to others.

 

“We have our boating system up and running. We’re out on the water, rowing, power boating, sailing, wind surfing and kayaking. There’s a lot to get involved with!”

 

(Thursday 17 May 2018)

 

Cydnabyddiaeth frenhinol i gadet o Lanelli

 

Mae llwyddiannau cadét yn ei harddegau o Lanelli wedi eu cydnabod gan y Frenhines.

 

Penodwyd Courtney Jones, 17 oed, i rôl fawreddog Cadet yr Arglwydd Raglaw gan gynrychiolydd Ei Mawrhydi dros y sir.

 

Cafwyd y cyhoeddiad swyddogol gan Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Dyfed, Miss Sara Edwards, yn agoriad diweddar Lolfa'r Cyn-filwyr yng Nghlwb Ceidwadwyr Llanelli.

 

Cyflwynwyd bathodyn unigryw i Gadet Arweiniol Jones (a gyfaddefodd iddi lefain â hapusrwydd pan glywodd y newyddion gyntaf) a bydd yn gwisgo’r bathodyn ar ei lifrai gyda Chorfflu’r Cadetiaid Môr (SCC). Bydd y penodiad yn para hyd 2018.

 

Mae Courtney wedi bod yn aelod o Gadetiaid Môr Llanelli ers yn 10 mlwydd oed a bydd hi nawr yn mynd gyda Ms Edwards i ddigwyddiadau dinesig lleol a chenedlaethol, megis gwasanaethau Coffa a gorymdeithiau cyhoeddus.

 

"Rwy'n disgwyl sefyllfaoedd a phrofiadau newydd na fyddwn wedi eu cael heb fod yn Gadet yr Arglwydd Raglaw," meddai Courtney, sy'n codi arian yn rheolaidd ar gyfer Apêl Pabi'r Lleng Frenhinol. "Fe fydd yn hwb i’m CV a bydd pobl yn sylweddoli fy mod i’n gallu cyflawni pethau.

 

"Os ydych chi'n dod yn gadet, gwnewch bopeth allwch chi. Os daw cyfle i wneud unrhyw gwrs, gwnewch unrhyw beth, ewch i unrhyw le - gwnewch e. Mae cymaint y gallwch ei gael wrth ymuno â  Chorfflu’r Cadetiaid Môr.

 

"Mae'n bwysig imi osod esiampl dda i gadetiaid eraill yn ein huned. Rydw i wedi ennill llawer o barch. Dydy pobl fy oedran i ddim bob amser yn barchus a gallant wneud pethau na fyddwn i byth yn eu gwneud ac mae hynny am fy mod i’n ymwneud â'r cadetiaid. "

 

Yn ogystal ag ennill mwy o hunanddisgyblaeth a chymhelliant personol, mae Courtney hefyd wedi ennill amrywiaeth o gymwysterau. Mae'r rhaglen ddysgu wedi ei galluogi i gyflawni cymwysterau mewn peirianneg forol, cymorth cyntaf ac arlwyo.

 

Mae mwy na 4,400 o gadetiaid yng Nghymru a thros 1,200 o wirfoddolwyr yn eu helpu i gael y profiadau hyn. Fel arfer, maen nhw’n treulio noson neu ddwy noson yr wythnos yngweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o rolau gwerth chweil.

 

Cafodd Lucy Killick, cyn-Gadet yr Arglwydd Raglaw, sydd wedi dychwelyd i wirfoddoli gyda Chorfflu Cadetiaid y Môr Llanelli, ddyrchafiad i fod yn Brif Is- Swyddog yn yr un digwyddiad.

 

Mae'r cynorthwyydd dysgu yn credu yn y cyfleoedd ymarferol a phersonol a ddaw drwy’r cadetiaid i bobl ifanc a'r manteision i'r gwirfoddolwyr anhunanol hefyd.

 

Meddai Lucy: "Rydw i wedi ennill hyder, cyfeillgarwch, teyrngarwch a'r rhyddid i allu gwybod nad oes ots beth sydd o amgylch y gornel, y bydd bob amser pobl o'm cwmpas i’m cefnogi.

 

"Mae gen i gymwysterau na fyddwn i erioed wedi eu hennill fel arall. Rydw i wedi cael nifer o swyddi lle mae fy mhrofiad gyda chadetiaid wedi bod o fudd i mi ac wedi cael y swydd i mi."

 

Mae amserlen yr haf yn gyfnod prysur i Gadetiaid Môr Llanelli a Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, sydd bob amser yn chwilio am aelodau newydd a gwirfoddolwyr brwdfrydig.

 

"Rhowch gynnig arni. Dewch draw, dewch am sgwrs gyda ni a gweld ydy hyn yn rhywbeth sy’n apelio atoch chi. Fe wnawn ni ddod o hyd i rywbeth y byddwch chi'n dda yn ei wneud, a bydd yn dda i chi fel unigolyn, ac yn gymorth i eraill.

 

"Mae gennym ein system hwylio ar waith. Rydym allan ar y dŵr, yn rhwyfo, yn gyrru cychod modur, yn hwylfyrddio ac yn caiacio. Mae yna bob math o ffyrdd i gymryd rhan! "

 

(Dydd Iau, 17 Mai 2018)

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.