You are here

Find a unit near you

RAF Ensign at Cardiff Castle Raises Flag on 100th Anniversary Tour

Cymraeg

 

The Royal Air Force (RAF) Ensign was hoisted at Cardiff Castle today highlighting the RAF National Aircraft Tour which arrives in the capital in four weeks’ time.

 

Raising the Ensign were members of Cardiff-based Royal Air Force Reserves, Number 614 (County of Glamorgan) Squadron and local Royal Air Force Air Cadets.

 

One of the airmen raising the Ensign was Corporal Tom Woodward from Trellech in Monmouthshire.  He joined the RAF Regiment in 2007 and completed three tours of duty in Afghanistan before becoming a reservist. He said: “It was really special to play my part in marking the RAF’s 100th birthday today. Hundreds of thousands of people will see our flag flying in the capital over the next weeks and as a Welshman and a member of the RAF, that makes me very proud.”

 

On 1 April 2018, the Royal Air Force launched RAF100, a national campaign to mark its 100th year. The centenary features events, activities and other initiatives running nationwide from April to the end of September 2018. One of the biggest events, the RAF100 National Aircraft Tour, arrives in Cathays Park, Cardiff on 18 May.

 

Iconic aircraft commemorating 100 years of the world’s first independent air force, will be on display outside Cardiff City Hall along with science-based activities giving youngsters the chance to enter an exhilarating world of technological adventure featuring aerobatic quadcopters, cyberspace missions, hand-skill challenges and virtual-reality flight.

 

Among the famous aircraft on display will be a Second World War Spitfire and a Typhoon jet from the present day.

 

The Spitfire, kindly loaned by IWM Duxford (part of the Imperial War Museums), wears the markings Number 19 Squadron which served during the Battle of Britain when the RAF thwarted plans for a Nazi invasion of Britain. This Spitfire was flown by Sergeant Jenkins and shot down four enemy aircraft.

 

Representing the present and the future will be a Typhoon fighter jet – the aircraft that is on alert 24 hours a day, 365 days a year, ready to scramble in defence of the UK.

 

Also attending was Cadet Corporal Caisel O'Hare of 1344 Squadron RAF Air Cadets based at Maindy in Cardiff. He said: "As a member of the RAF Air Cadets, and so a part of the wider RAF community, I feel really honoured to be a part of the RAF100 celebrations. It's inspiring to think of all the opportunities that are available to me, especially in the STEM environment.

 

“I’ve been a part of the Air Cadets for five years now and there’s never been a better time to be involved. I think it’s really important to remember the people who went before us and to show support for the men and women of today’s RAF."

 

The salute was taken by the senior RAF Officer in Wales, Air Commodore Adrian Williams who said: “As a Welshman who has spent his whole career in the RAF, it’s a proud day for me to be here in Cardiff raising the RAF Ensign over our capital city. We are delighted that the Welsh Government is supporting a programme of raising the RAF Ensign across all Local Authority areas.  This RAF Ensign raising programme is now well underway and will be complete by 10 July, which is when the RAF will have its main Centenary Parade and Flypast in London.  As part of the RAF Centenary, there are a number of events happening across Wales, with a particular highlight being the RAF 100 National Aircraft Tour.”

 

The RAF100 Tour will be a Cathays Park, Cardiff 18-20 May 2018. Opening times 11am-6pm (Fri), 9am-9pm (Sat/Sun). Free entry.

 

Click here to find out more.  

 

(Thursday 26 April 2018)

 

Baner y Llu Awyr Brenhinol yng Nghastell Caerdydd yn Codi’r Faner ar Daith y Pen-blwydd yn 100 Oed

 

Codwyd baner y Llu Awyr Brenhinol yng Nghastell Caerdydd heddiw i dynnu sylw at Daith Awyrennau Genedlaethol yr RAF a fydd yn cyrraedd y brifddinas ymhen pedair wythnos.

 

Yn codi’r Faner roedd aelodau o grwpiau Wrth Gefn y Llu Awyr Brenhinol yng Nghaerdydd, Sgwadron Rhif 614 (Sir Morgannwg) a Cadetiaid Awyr lleol.

 

Un o’r hedfanwyr yn codi’r Faner oedd y Corpral Tom Woodward o Tryleg yn Sir Fynwy. Ymunodd â Chatrawd yr RAF yn 2007 a bu am dri chyfnod yn gwasanaethu yn Afghanistan cyn dod yn aelod wrth gefn. Meddai: “Roedd gwneud fy rhan yn nodi pen-blwydd yr RAF ym 100 oed yn rhywbeth arbennig iawn i fi. Bydd cannoedd ar filoedd o bobl yn gweld ein baner yn y brifddinas yn ystod yr wythnosau nesaf, ac fel Cymro ac aelod o’r RAF mae hynny’n fy ngwneud yn falch iawn.”

 

Ar 1 Ebrill 2018 lansiwyd RAF100 gan y Llu Awyr Brenhinol, ymgyrch genedlaethol i nodi’r pen-blwydd yn 100 oed. Bydd y dathlu yn cynnwys digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau eraill ar hyd a lled y wlad o fis Ebrill tan ddiwedd mis Medi  2018. Bydd un o’r digwyddiadau mwyaf, sef Taith Awyrennau Genedlaethol RAF100, yn cyrraedd Parc Cathays, Caerdydd ar 18 Mai.

 

Bydd awyrennau eiconig, i ddathlu 100 mlynedd o fodolaeth llu awyr annibynnol y byd, i’w gweld y tu allan i Neuadd y Ddinas, Caerdydd ynghyd â gweithgareddau’n seiliedig ar wyddoniaeth i roi i blant ifanc gyfle i brofi byd cyffrous  mentrau cwadrenyddion erobatig, teithiau seiberofod, heriau sgiliau llaw a hedfan rhithwir.

 

Ymhlith yr awyrennau enwog a fydd i’w gweld bydd awyren Spitfire o’r Ail Ryfel Byd ac awyren jet Typhoon o’r cyfnod presennol.

 

Ar y Spitfire, sydd wedi’i rhoi ar fenthyg yn garedig iawn gan IWM Duxford (rhan o’r Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol), mae marciau Sgwadron Rhif 19 a fu’n gwasanaethu yn ystod Brwydr Prydain pan lwyddodd yr RAF i atal y Natziaid rhag ymosod ar Brydain. Y Rhingyll Jenkins oedd yn hedfan y Spitfire hon, a llwyddodd i saethu pedair o awyrennau’r gelyn i lawr.

 

Yn cynrychioli’r presennol a’r dyfodol bydd awyren jet Typhoon– yr awyren sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn yn barod i fynd i amddiffyn y Deyrnas Gyfunol.

 

Hefyd yn helpu codi’r Faner roedd y Corpral Gadet Caisel O'Hare, ac meddai: "Fel aelod o Gadetiaid Awyr yr RAF, ac felly’n rhan o gymuned ehangach yr RAF, rwy’n teimlo’n falch iawn cael bod yn rhan o’r dathliadau RAF100. Rwy’n credu ei bod yn ysbrydoliaeth meddwl am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i fi, yn enwedig yn yr amgylchedd STEM.

 

“Rwyf wedi bod yn rhan o’r Cadetiaid Awyr ers pum mlynedd nawr, a dyma’r amser gorau erioed i gymryd rhan. Rwy’n credu ei bod yn bwysig tu hwnt inni gofio’r bobl a fu o’n blaen ac i ddangos cefnogaeth i ddynion a merched yr RAF heddiw."

 

Derbyniwyd y saliwt gan Swyddog uchaf yr RAF yng Nghymru, y Comodor Awyr Adrian Williams, ac meddai: “Fel Cymro sydd wedi treulio’i yrfa gyfan yn yr RAF, mae heddiw’n ddiwrnod o falchder i fi fod yma yng Nghaerdydd yn codi Baner yr RAF yn ein prifddinas. Rydyn ni wrth ein bodd fod Llywodraeth Cymru’n cefnogi rhaglen o godi Baner yr RAF yn ardal pob Awdurdod Lleol yng Nghymru.  Mae’r rhaglen hon yn digwydd nawr a bydd yn dod i ben ar 10 Gorffennaf, pan fydd yr RAF yn cynnal ei brif Orymdaith Ganmlwyddiant a Thaith Gydnabod yn Llundain.  Fel rhan o Ganmlwyddiant yr RAF bydd nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru, ac un uchafbwynt arbennig fydd Taith Awyrennau Genedlaethol RAF 100.”

 

Bydd Taith RAF100 ym Mharc Cathays, Caerdydd ar 18-20 Mai 2018. Yr amserau agor fydd 11am-6pm (Gwe), 9am-9pm (Sad/Sul). Mynediad am ddim.

 

Am wybodaeth bellach, cliciwch yma. 

 

(Dydd Iau 26 Ebrill 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.