You are here

Find a unit near you

Queen’s representative for Gwynedd hails award winning Reservist and members of Cadet community as ‘special’ people

Cymraeg

 

The Queen’s representative for the county has hailed a group of members of the Armed Forces community from Gwynedd as special people.

 

More than 70 people joined Her Majesty’s Lord-Lieutenant of Gwynedd Mr Edmund Bailey Esq at Caernarfon Army Reserve Centre, where he held his annual awards ceremony on Thursday 22 February.

 

“I’m delighted to be a part of this really special occasion,” said Mr Bailey. “I stand here and hear the citations of what they’ve achieved, some at a young age and it really means a lot to me. This is a special group of people.

 

“I am one of eight Lord-Lieutenants in Wales and like me; my colleagues regard this evening as really important and very rewarding for us. It is an opportunity to reward those who have found the time to give something back to society and generally improve it."

 

The Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Volunteer Service was awarded to Lance Corporal Peter Toulmin from Holyhead. Since becoming a Reservist in 2011, the enthusiastic 46-year-old has become a key member of 3rd Battalion The Royal Welsh.

 

Peter has amassed a wealth of experience through exercises and deployments in Cyprus, Italy, Kenya and Canada. There are more than 2,200 Reservists in Wales, who add new dimensions to their everyday lives and gain transferable skills as vital and valued members of the Defence family.

 

Mr Bailey said: “Over the last 10-15 years, our part time sailors, soldiers and airmen are a fine body of men and women and are committed to many different operations. Although they don’t get the headlines they deserve, their endeavour and skills are really admirable and very important.”

 

The same award was presented to Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force’s Staff Sergeant Instructor Nigel Davies from Caernarfon. The 51-year-old has been an instrumental volunteer in Minden Company, helping teenagers play football at national events and attend training opportunities around the world, including America.

 

No 2 Welsh Wing RAF Air Cadets’ Warrant Officer Geraint Evans, also from Caernarfon, was the third recipient of Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Volunteer Service. The 70-year-old has a long history of helping local Cadets with 1310 (Eryri) Squadron and has put to use his career at a motor mechanic to teach engineering related skills.

 

Two young people from Gwynedd’s Cadet community were appointed as HM Lord-Lieutenant’s Cadets for 2018. They will act as ambassadors for their peers and organisations when assisting HM Lord-Lieutenant at events like Royal visits, Remembrance services and public parades.

 

Cadet Corporal Rhian Tyne from Clwyd and Gwynedd ACF was selected for her action packed three years with Pwllheli Detachment. The 15-year-old has played a key part in local Remembrance services and excelled in First Aid, radio communications and sport activities.

 

The duo was completed by Cadet Flight Sergeant Ian Griffiths from Bodorgan, Anglesey. The 18-year-old has thrived with 2445 (Arududwy) Squadron RAF Air Cadets’ adventurous training and is working towards his Duke of Edinburgh’s Silver Award, as well as volunteering with his local nature reserve.

 

Mr Bailey said: “The Cadets are amazing organisations and they have fine young people within them. The mixture of military training, youth work, civilian qualifications and community work develop these members in to such worthy members of society.”

 

Certificate and Badges were awarded to the trio of teenagers who held the role of HM Lord-Lieutenant’s Cadets in 2017. They included Anglesey’s 18-year-old Acting Sergeant Paige Hudson from Holyhead Sea Cadet Corps, Caernarfon’s 17-year-old Corporal Niall Lewis from Clwyd and Gwynedd ACF and Llanbedr’s 18-year-old Flight Sergeant Elin Haf Jones from 2445 (Ardudwy) Squadron RAF Air Cadets.

 

Three volunteers with Clwyd and Gwynedd ACF were also recognised by HM Lord-Lieutenant for their efforts and achievements in helping Cadets. The Cadet Force Medal was awarded to Sergeant Major Instructor Sarah Osborne-Taylor, Lieutenant William Le Cras received the Commissioning Scroll and there was a First Aid Commendation for Company Sergeant Major Instructor Christian Howarth.

 

Captain Brian Thorne RD DL RNR, Chairman of the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales, said: “HM Lord-Lieutenant events are always a highlight on the calendar because we’re able to honour the positive differences and achievements the award winners have made to others.

 

“This diverse group make us very proud to be the enabling voice for Reserves and Cadets in Wales. They have contributed to their local communities in a range of ways and deserve this recognition for the impact that has made.”

 

There are more than 1,200 volunteers across Wales who help over 4,400 active Cadets. They provide opportunities and inspiration to the next generation. This is often delivered through life changing experiences, skills and qualifications, highlighted by Cadet Sergeant Leon Shaw, who was presented with the Master Cadet Certificate.

 

The event was organised by RFCA for Wales – an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years. To learn more about opportunities available, visit: www.Wales-RFCA.org or contact @RFCAforWales on Twitter.

 

Click here to download the full resolution images from the event.

 

(Friday 23 February 2018)

 

Cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer Gwynedd yn galw Milwr wrth Gefn ac aelodau o gymuned y Cadetiaid yn bobl 'arbennig'

 

Mae cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer y sir wedi galw grŵp o aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog o Wynedd yn bobl ‘arbennig’.

 

Ymunodd dros 70 o bobl ag Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Gwynedd, Mr Edmund Bailey Ysw, yng Nghanolfan Milwyr wrth Gefn y Fyddin Caernarfon, lle y cynhaliwyd ei seremoni wobrwyo flynyddol ddydd Iau 22 Chwefror.

 

"Rydw i wrth fy modd i fod yn rhan o'r achlysur arbennig hwn," meddai Mr Bailey. "Rwy'n sefyll yma a chlywed yr hyn mae pawb wedi'i gyflawni, rhai’n ifanc iawn, ac mae'n golygu llawer i mi. Dyma  grŵp arbennig o bobl.

 

 "Rwy'n un o wyth Arglwydd Raglaw yng Nghymru ac fel finnau, mae fy nghydweithwyr yn ystyried y noson hon yn un bwysig iawn a gwerth chweil. Mae'n gyfle i wobrwyo'r rhai sydd wedi dod o hyd i'r amser i roi rhywbeth yn ôl i'r gymdeithas ac, yn gyffredinol, ei gwella."

 

Dyfarnwyd Tystysgrif Gwasanaeth Clodwiw yr Arglwydd Raglaw i'r Is-Gorporal Peter Toulmin o Gaergybi. Ers dod yn Filwr wrth Gefn yn 2011, mae'r gŵr 46 oed brwd wedi dod yn aelod allweddol o 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol.

 

Mae Peter wedi cael llu o brofiadau drwy ymarferion a gweithio yng Nghyprus, yr Eidal, Kenya a Chanada. Mae yna fwy na 2,200 o Filwyr wrth Gefn yng Nghymru, sy'n ychwanegu dimensiwn newydd i'w bywydau bob dydd ac yn ennill sgiliau trosglwyddadwy fel aelodau hanfodol a phriodol o'r teulu Amddiffyn.

 

Dywedodd Mr Bailey: "Dros y 10-15 mlynedd diwethaf, mae ein morwyr, milwyr ac awyrwyr rhan amser yn gorff gwych o ddynion a merched ac maen nhw wedi ymrwymo i bob math o wahanol weithgareddau. Er nad ydynt yn cael y sylw a haeddant, mae eu hymdrech a'u sgiliau yn destun edmygedd ac yn bwysig iawn. "

 

Cyflwynwyd yr un wobr i Hyfforddwr Rhingyll Staff Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Clwyd a Gwynedd Nigel Davies o Gaernarfon. Bellach yn 51 mlwydd oed, mae wedi bod yn wirfoddolwr allweddol yng nghwmni Minden, trwy helpu pobl ifanc i chwarae pêl-droed mewn digwyddiadau cenedlaethol ac i fynychu cyfleoedd hyfforddi ledled y byd, gan gynnwys America.

 

Y trydydd aelod o’r gymuned i dderbyn Tystysgrif Gwasanaeth Clodwiw yr Arglwydd Raglaw oedd Swyddog Gwarantedig Awyr Geraint Evans, hefyd o Gaernarfon sydd yn rhan o 2il Adain Gymreig Cadetiaid Awyr yr RAF. Bellach yn 70 oed, mae ganddo hanes hir yn helpu Cadetiaid lleol o Sgwadron 1310 (Eryri) ac mae wedi defnyddio ei yrfa fel mecanydd modur i ddysgu sgiliau sy’n gysylltiedig â pheirianneg.

 

Penodwyd dau berson ifanc o gymuned Cadetiaid Gwynedd yn Gadetiaid yr Arglwydd-Raglaw ar gyfer 2018. Fe fyddant yn gweithio fel llysgenhadon ar gyfer eu cyfoedion a'u sefydliadau wrth gynorthwyo Arglwydd-Raglaw Ei Mawrhydi mewn digwyddiadau fel ymweliadau Brenhinol, gwasanaethau coffa ac achlysuron cyhoeddus.

 

Dewiswyd Cadet Corporal Rhian Tyne o ACF Clwyd a Gwynedd ar sail ei thair blynedd brysur gyda Mintai Pwllheli. Mae wedi chwarae rhan allweddol mewn gwasanaethau Cofio lleol ac yn rhagori mewn Cymorth Cyntaf, cyfathrebu radio a gweithgareddau chwaraeon.

 

Sarjant Awyr Cadet Ian Griffiths (18 oed) o Fodorgan, Ynys Môn, yw ail Gadet yr Arglwydd Raglaw. Mae wedi ffynnu yn cymryd rhan yn hyfforddiant anturus 2445 (Ardudwy) Sgwadron Cadetiaid Awyr yr RAF ac mae'n gweithio tuag at Wobr Arian Dug Caeredin, a hefyd yn gwirfoddoli gyda'i warchodfa natur leol.

 

Dywedodd Mr Bailey: "Mae'r Cadetiaid yn sefydliadau anhygoel ac mae ganddynt bobl ifanc gwych. Mae'r cymysgedd o hyfforddiant milwrol, gwaith ieuenctid, cymwysterau sifil a gwaith cymunedol yn eu datblygu i fod yn aelodau gwerthfawr iawn o gymdeithas. "

 

Dyfarnwyd Tystysgrif a Bathodynnau i dri pherson ifanc yn eu harddegau fu’n Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw yn 2017: Sarsiant Dros Dro 18 oed, Paige Hudson, o Gorfflu Cadetiaid y Môr Caergybi; Corporal Niall Lewis, 17 oed o Gaernarfon; a Sarjant Awyr Cadet Elin Haf Jones, 2445 Sgwadron (Ardudwy) Cadetiaid Awyr yr RAF yn Llanbedr.

 

Cydnabuwyd tri gwirfoddolwr gydag ACF Clwyd a Gwynedd hefyd gan Arglwydd Raglaw EM am eu hymdrechion a'u cyflawniadau wrth helpu Cadetiaid.

 

Dyfarnwyd Medal y Cadetiaid i'r Uwch-Sarjant Hyfforddi, Sarah Osborne-Taylor, a derbyniodd yr is-gyrnol William Le Cras y Sgrol Comisiynu, a chafodd Hyfforddwr Uwch Sarjant Cwmni Christopher Howarth Gymeradwyaeth am Gymorth Gyntaf.

 

Dywedodd y Capten Brian Thorne RD DL RNR, Cadeirydd Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru: "Mae digwyddiadau Arglwydd Raglaw EM bob amser yn uchafbwynt yn y calendr oherwydd ein bod yn gallu anrhydeddu'r newidiadau a’r cyflawniadau cadarnhaol y mae’r enillwyr wedi eu gwneud i eraill.

 

"Mae'r grŵp amrywiol hwn yn ein gwneud yn falch iawn mai ni yw'r llais galluogi ar gyfer y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid yng Nghymru. Maen nhw wedi cyfrannu at eu cymunedau lleol mewn amrywiaeth o ffyrdd ac mae eu dylanwad a’u heffaith yn haeddu cael eu cydnabod. "

 

Mae yna fwy na 1,200 o wirfoddolwyr ledled Cymru sy'n helpu dros 4,400 o gadetiaid gweithgar. Maen nhw’n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf. Yn aml, caiff hyn ei gyflawni trwy brofiadau, sgiliau a chymwysterau sy'n newid bywyd, fel y gwelwyd gan Sarjant Cadet Leon Shaw, a gyflwynwyd gyda Thystysgrif Cadet Feistr.

 

Trefnwyd y digwyddiad gan RFCA dros Gymru - sefydliad sydd wedi cefnogi'r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter.

 

Cliciwch yma i lawrlwytho lluniau o'r digwyddiad.

 

(Dydd Gwener 23 Chwefror 2018)

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.