You are here

Find a unit near you

Powys volunteer honoured for 27 years of service with Cadets

Cymraeg
 

A former Regular and Reserve soldier will be honoured for his service as a volunteer with Gwent and Powys Army Cadet Force (ACF).

 

Mr Alistair McInnes was named in the recent New Year’s Honours List 2018 and will now receive a British Empire Medal (BEM) from Her Majesty The Queen.

 

Colonel David Hammond, Colonel Cadets at 160th Infantry Brigade and Headquarters Wales, said: “We are all extremely proud of Alistair who has deservedly been recognised for the many years that he has dedicated to inspiring generations of Army Cadets to achieve in their future adult lives.

“Volunteers like Alistair play a crucial role in allowing Army Cadets to access a range of life changing opportunities.  We are always looking for new volunteers to our growing team, all of whom give some of their spare time to help young people to develop their life skills, attain new qualifications and to improve their self-confidence, empowering them to meet the myriad challenges of adult life”.

 

Since 1991, Alistair has forged a respected reputation as an exceptionally hard working individual and role model. This has included playing an important part in helping the Gwent & Powys ACF with their 12 year record as ‘Champion ACF County in Wales’ through his role with the Cadet Skill at Arms and Cadet Cambrian Patrol Competition training teams.

 

As well as gaining his own qualifications in Range Management, Alistair has supported numerous adventurous training expeditions to help Cadets work towards the Duke of Edinburgh Award and other qualifications.
 

Alistair has also been an invaluable member of staff on the ACF Outreach programme for disaffected school pupils, young offenders and those at risk of offending. He has also extended his assistance to the training teams of 160th Infantry Brigade Cadet Training Teams and the Combined Cadet Force (CCF) Central Camps.
 

Often willing to be flexible throughout his service, Alistair has been a detachment instructor at Brecon, Sennybridge, Crickhowell and Talgarth Detachments. This has helped the ACF address the under manning of volunteers in more rural areas.
 

Alistair has also simultaneously volunteered with the Mid and West Wales Fire Service’s Brecon Fire Station at times during his involvement with the Cadets – an impressive feat that truly represents the volunteer ethos of the ACF.
 

Even after enforced retirement from uniformed volunteering, Alistair returned to the ACF as a Civilian Assistant and continues to provide exceptional service in all that he does.

 

(Tuesday 30 January 2018)

 

Gwirfoddolwr o Bowys yn cael ei Anrhydeddu am ei wasanaeth i Gadetiaid am 27 Mlynedd

 

Bydd Cyn-filwr Parhaol ac Wrth Gefn yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaeth yn gwirfoddoli gyda Llu Gadlanciau’r Fyddin Gwent a Phowys.

 

Cydnabuwyd Mr Alistair McInnes yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018, a bydd nawr yn derbyn Medal Ymerodraeth Brydeinig gan Ei Mawrhydi’r Frenhines.

 

Dywedodd Cyrnol David Hammond, Cyrnol Cadetiaid 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru: “Rydym ni i gyd yn falch iawn o Alistair, sy’n deilwng iawn o gael ei gydnabod am y blynyddoedd lawer o wasanaeth y mae wedi eu rhoi i ysbrydoli cenedlaethau o Gadetiaid y Fyddin fel y gallant  lwyddo a chyflawni yn eu bywydau fel oedolion.

 

“Mae gwirfoddolwyr fel Alistair yn chwarae rôl hollbwysig gyda’r Cadetiaid, ac yn eu galluogi i gael profiadau bythgofiadwy. Rydym wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n tîm – mae pob un ohonynt yn rhoi ychydig o’u hamser sbâr i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd, ennill cymwysterau newydd, ac i wella’u hunanhyder i gwrdd â’r heriau amrywiol a fydd yn dod ar eu traws nes ymlaen yn eu bywydau.”

Mae Alistair wedi ennill enw da trwy osod esiampl dda a gweithio’n galed ers ymuno â’r mudiad ym 1991. Mae hyn bellach wedi cynnwys chwarae rôl allweddol i sicrhau bod ACF Gwent a Phowys yn parhau i ddal gafael ar y teitl sydd ganddynt ers 12 mlynedd, sef ‘Sir ACF Orau Cymru’ trwy gefnogi timau hyfforddi cystadlaethau’r Sgiliau Arfog a Phatrôl Cambria’r Cadetiaid.

 

Yn ogystal ag ennill ei gymwysterau Rheoli Maes Saethu ei hun, mae Alistair wedi cefnogi sawl taith hyfforddiant anturus fel bod y Cadetiaid yn gallu ennill cymwysterau Gwobr Dug Caeredin ymysg cymwysterau eraill.

 

Mae Alistair hefyd wedi bod yn aelod gwerthfawr o Dîm Allgymorth yr ACF, gan helpu disgyblion ysgol sydd wedi ymddieithrio, yn droseddwyr ifanc, neu mewn perygl o droseddu. Mae hefyd wedi cynorthwyo timoedd hyfforddi Cadetiaid 160ain Brigâd y Troedfilwyr a Gwersylloedd Hyfforddi Uned Gyfunol y Cadetiaid (CCF).

 

Fel person ag agwedd hyblyg trwy gydol ei wasanaeth, mae Alistair wedi bod yn hyfforddwr mintai yn Aberhonddu, Pont Senni, Crugywel, ac yn Nhalgarth. Mae hyn wedi lleihau’r pwysau yn sgil diffyg gwirfoddolwyr mewn ardaloedd gwledig eraill.

 

Ar yr un pryd â’i waith gyda’r Cadetiaid, mae Alistair wedi bod yn gwirfoddoli yng Ngorsaf Dân Aberhonddu (sy’n rhan o Wasanaeth Tân Gorllewin a Chanolbarth Cymru) – camp sylweddol sy’n adlewyrchu gwir ethos gwirfoddoli’r ACF.
 

Hyd yn oed ar ôl iddo orfod ymddeol o wirfoddoli o waith iwnifform, dychwelodd Alistair i’r ACF fel Cynorthwyydd Sifil ac mae’n parhau i gynnig gwasanaeth eithriadol ym mhopeth a wna.

(Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.