You are here

Find a unit near you

Pontarddulais Royal Air Force teen ‘so proud’ to march in Swansea’s biggest parade

Cymraeg

 

A woman from Pontarddulais said she was ‘so proud’ to march with the Royal Air Force (RAF) through Swansea on Saturday in what was the city’s biggest ever parade.

 

Former Pontarddulais Comprehensive pupil Ellis Downing is one of the 450 members of the RAF who took part in the parade to mark the 100th anniversary of the service.

 

“I would have never had the chance to march through my home town if I hadn’t joined the Royal Air Force, I felt so proud not only because it was in front of my family and friends but to represent my service in our 100th year means a lot,” said the 19-year-old, who is based at MOD St Athan in the Vale of Glamorgan.

 

Events in the city started on Friday when the RAF Ensign was raised at Brangwyn Hall in honour of the centenary. It was followed the Royal Air Force Centenary Concert, which featured the Band of the Royal Air Force College Cranwell and the Three Welsh Tenors - Rhys Meirion, Aled Hall and Aled Wyn Davies.

 

Local performers including Swansea-based performing arts group Dancerama and Number 215 (City of Swansea) Air Training Squadron Corps of Drums also played a lead role.

 

Saturday started with a church service at St Mary’s Church in the city centre. Afterwards, the parade formed and marched off down Princess Way and Oxford Street to Brangwyn Hall. On parade were the Royal Air Force’s elite drill team, the Queen’s Colour Squadron, along with 200 airmen and women from MOD St Athan including staff and trainees from Number 4 School of Technical Training with music provided by the Band of the Royal Air Force College Cranwell. Also marching were Air Cadets drawn from across South Wales accompanied by their own band.

 

Two members of the Universities of Wales Air Squadron, based at MOD St Athan, had prominent roles in the parade. Acting Pilot Officer Oliver Price, a final year geography student at Swansea University, and Acting Pilot Officer Jack Rowley, also in his final year at Swansea University studying aerospace engineering, were both parade flight commanders. The Universities of Wales Air Squadron has given Oliver and Jack the opportunity to experience life in the RAF, learn valuable leadership and team-building skills and even learn to fly.

 

Salutes were taken by the Secretary of State of Wales, The Rt Hon Alun Cairns MP; The RAF Air Member of Personnel and Capability, Air Marshal Sean Reynolds; Her Majesty’s Lord-Lieutenant of West Glamorgan Mr D Byron Lewis; and Air Officer Wales, Air Commodore Adrian Williams.

 

Secretary of State for Wales Alun Cairns said: “This year marks 100 years since the inception of the Royal Air Force, and I’m delighted to mark the occasion in Swansea by recognising the commitment and sacrifice that our service men and women make to preserve our freedom. Wales has a proud military history, and it’s great to see personnel trained at MOD St Athan making their mark on the defence of the United Kingdom.”

 

Commenting on the day, the senior RAF Officer in Wales, Air Commodore Adrian Williams said: "It was a huge privilege for the RAF to be on parade in Swansea and we are delighted to have also received a Civic Honour from the City and County of Swansea Council as part of our centenary.

 

“We are extremely grateful to the people of Wales for the fantastic support they have always given us and this was our chance, as we celebrate our centenary as the world’s first independent air force, to say thank you to everyone and also to commemorate all those who have served in the RAF over our 100 years. We hope the people of South Wales enjoyed seeing and meeting the fine men and women that serve in today’s RAF."

 

The parade was the first major ceremonial event marking the Royal Air Force’s 100th anniversary in Wales and will be followed by several different events across the country in the next few months including the RAF National Aircraft Tour on 18-20 May. The RAF100 Baton, carried by Aircraftsman AC Connor Burrows today, will again be in South Wales on 30 April.

 

(Tuesday 24 April 2018)

 

Merch ifanc o’r Llu Awyr Brenhinol ym Mhontarddulais mor ‘falch’ o gael ymuno â’r orymdaith fwyaf yn Abertawe

 

Soniodd merch o Bontarddulais mor ‘falch’ oedd hi o gael gorymdeithio gyda’r Llu Awyr Brenhinol drwy Abertawe yng ngorymdaith fwyaf y ddinas fore dydd Sadwrn.

 

Mae Ellis Downing, cyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Pontarddulais, yn un o 450 o aelodau o’r Llu Awyr Brenhinol a gymerodd ran yn yr orymdaith i nodi pen-blwydd y gwasanaeth yn 100 oed.

 

Meddai’r ferch ifanc 19 oed, sy’n aelod yn MOD Sain Tathan ym Mro Morgannwg: “Ni fyddwn erioed wedi cael cyfle i orymdeithio drwy fy nhref enedigol oni bai i fi ymuno â’r Llu Awyr Brenhinol. Roeddwn i’n teimlo mor falch nid yn unig am fod fy nheulu a’m ffrindiau yn bresennol, ond hefyd am fod cynrychioli fy ngwasanaeth yn ein pen-blwydd yn 100 oed yn golygu llawer iawn”.

 

Dechreuodd digwyddiadau yn y ddinas ddydd Gwener pan godwyd Baner y Llu Awyr Brenhinol yn Neuadd Brangwyn i anrhydeddu’r canmlwyddiant.

 

Dilynwyd hyn y noson honno gan Gyngerdd Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol yn Neuadd Brangwyn gyda Band Coleg y Llu Awyr Brenhinol, Cranwell a’r Tri Thenor - Rhys Meirion, Aled Hall ac Aled Wyn Davies.

 

Ymhlith y perfformwyr lleol roedd y grŵp perfformwyr celf Dancerama o Abertawe a Chorfflu Drymiau Sgwadron Hyfforddiant Awyr 215 (Dinas Abertawe), a oedd yn cymryd rhan flaenllaw yn y digwyddiad cofiadwy hwn i gefnogi’r Llu Awyr Brenhinol ac elusennau lleol.

 

Dechreuodd dydd Sadwrn gyda gwasanaeth yn Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas. Wedyn ffurfiodd yr orymdaith a symud i lawr ar hyd Ffordd y Dywysoges a Stryd Rhydychen at Neuadd Brangwyn. Yn yr orymdaith roedd tîm drilio etholedig  y Llu Awyr Brenhinol, Sgwadron Lliwiau’r Frenhines, ynghyd â 200 o ddynion a merched awyr o MOD Sain Tathan, gan gynnwys staff a hyfforddeion o’r Ysgol Hyfforddiant Technegol Rhif 4, a’r gerddoriaeth yn cael ei darparu gan Fand Coleg y Llu Awyr Brenhinol, Cranwell.  Hefyd yn yr orymdaith roedd Cadetiaid Awyr o bob rhan o dde Cymru gyda’u band eu hunain.

 

Roedd dau aelod o Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru sy’n seiliedig yn Sain Tathan yn cymryd rhan flaenllaw yn yr orymdaith. Roedd y Swyddog Peilot Gweithredol Oliver Price, sydd yn ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio peirianneg awyrofod, a’r Swyddog Peilot Gweithredol Jack Rowley, sydd hefyd yn ei flwyddyn yn astudio peirianneg awyrofod, ill dau yn rheolwyr hedfan yn yr orymdaith. Mae Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru wedi rhoi i Oliver a Jack y cyfle i gael profiad o fywyd yn y Llu Awyr Brenhinol, dysgu gwerth sgiliau arwain gwerthfawr a sgiliau adeiladu tîm, a hyd yn oed dysgu hedfan.

 

Yn derbyn y saliwt roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh Alun Cairns AS; Aelod Personnel a Galluoedd y Llu Awyr Brenhinol, yr Awyr Farsial Sean Reynolds; Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg Mr D Byron Lewis;  a Swyddog Awyr Cymru, y Comodor Awyr Adrian Williams.

 

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns: “Mae 100 mlynedd eleni ers cychwyn y Llu Awyr Brenhinol, ac rwyf wrth fy modd yn cael nodi’r achlysur yn Abertawe drwy gydnabod ymrwymiad ac aberth ein milwyr er mwyn diogelu rhyddid ni. Gall Cymru ymfalchïo yn ei hanes milwrol, ac mae’n wych gweld pobl sydd wedi’u hyfforddi yn RAF Sain Tathan yn gwneud eu marc ym maes amddiffyn y Deyrnas Unedig.”

 

Wrth roi ei sylwadau am y diwrnod, dywedodd Swyddog hynaf y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru, y Comodor Awyr Adrian Williams: "Roedd yn fraint eithriadol i’r Llu Awyr Brenhinol fod yn gorymdeithio yn Abertawe, ac rydym wrth ein bodd hefyd i fod wedi cael Anrhydedd Ddinesig gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe fel rhan o ddathlu ein canrif. 

 

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i bobl Cymru am y gefnogaeth ardderchog maen nhw bob amser wedi’i rhoi inni, a hwn oedd ein cyfle, wrth inni ddathlu ein canrif fel y llu awyr annibynnol cyntaf yn y byd, i ddiolch i chi bawb a hefyd i gofio am y rhai sydd wedi gwasanaethu yn y Llu Awyr Brenhinol dros y ganrif. Gobeithio y bydd pobl de Cymru wedi mwynhau cyfarfod â’r dynion a’r merched rhagorol sy’n gwasanaethu yn y Llu Awyr Brenhinol heddiw."

 

(Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.