You are here

Find a unit near you

Over 150 complete intense Exercise Cadet Cambrian Patrol

Cymraeg 

 

Last weekend, over 150 young people gathered in Wales to tackle one of the most intense experiences available to Cadets.

 

In total, 18 teams entered Exercise Cadet Cambrian Patrol 2018 and their participation ensured that most of the British Army’s Brigades were represented.

 

Wales was fully represented with teams from Clwyd & Gwynedd, Dyfed & Glamorgan and Gwent & Powys Army Cadet Forces, as well as teams from the school-based Combined Cadet Forces (CCF) Army sections.

 

“Exercise Cadet Cambrian Patrol tested a wide range of areas across the whole of the Cadet syllabus,” said Major Mark Teesdale RE, Officer Commanding of the Cadet Training Team with 160th Infantry Brigade & Headquarters Wales. “It’s one of the most intense exercises Cadets can face and the experience will help to prepare them to overcome future challenges.”

 

It took place on Sennybridge Training Area, the Ministry of Defence training space spread over more than 30,000 acres of countryside in Powys. The diverse terrain, which lies north of the Brecon Beacons, presented a unique challenge for the cadets.

 

The exercise started at 4:30am on Saturday with Reserves from 104 Regiment Royal Artillery providing breakfast. Exercise Cadet Cambrian Patrol started soon after at 6:00am and the teams were tasked with returning to their starting point at 6:00pm.

 

Over the next 12 hours, the teams covered 25KM on foot and crossed woodland, open countryside and steep hills. They encountered numerous stands on their respective routes that hosted tasks to test their skills in; map reading, navigation, first aid, teamwork, leadership and field craft and other areas. Each stand was manned by Regular or Reserve soldiers and Cadet Force Adult Volunteers.

 

The teams had prepared for the exercise on several intense training and selection events, though they were unlikely to have encountered the unexpected heat wave in Wales over the weekend. The weather conditions, which are so often cold and wet on Sennybridge Training Area, were grueling in a more heated way for cadets.

 

There was no adult assistance throughout Exercise Cadet Cambrian Patrol and the teams of eight Cadets had to rely on themselves to succeed. The scoring system is exactly the same as for the Regular Army international event, which inspired the cadet version of the Exercise.

 

After the cadets completed the 25km patrol on Saturday and received orders for the following day, their final task was a patrol to the range where they engaged targets up to 300m away on Sunday morning.

 

The presentation followed and teams were awarded gold, silver, bronze and certificate standard classifications and engraved medals.

 

Gwent & Powys ACF, Tunbridge Wells Girls Grammar School and Shrewsbury School CCF achieved Gold medals. The awards were presented by Colonel David Hammond, Colonel Cadets of 160th Infantry Brigade & Headquarters Wales.

 

The General Officer Commanding (GOC) Regional Command, Major General Stanford, visited Exercise Cadet Cambrian Patrol in 2016. It was then opened up to cadets from across the United Kingdom and has received wider-recognition as teams now enter from Wales, England, Scotland and Northern Ireland.

 

To see photos from this year's Cadet Cambrian Patrol, click here.

 

(Thursday 26 April 2018)

 

Dros 150 yn cwblhau Ymarfer Patrol Cambrian y Cadetiaid

 

Y penwythnos diwethaf, daeth dros 150 o bobl ifanc yng Nghymru at ei gilydd i gymryd rhan yn un o'r gweithgareddau mwyaf dwys sydd ar gael i gadetiaid.

 

Ymunodd cyfanswm o 18 o dimau i Ymarfer Patrol Cambrian y Cadetiaid 2018, gan sicrhau bod y rhan fwyaf o Frigadau'r Fyddin Brydeinig yn cael eu cynrychioli.

 

Cynrychiolwyd Cymru'n llawn gyda thimau o Luoedd Cadetiaid Clwyd a Gwynedd, Dyfed a Morgannwg a Gwent a Phowys, yn ogystal â thimau o adrannau Ysgol y Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF).

 

"Mae Ymarfer Patrol Cambrian y Cadetiaid yn profi ystod eang o feysydd yn rhaglen waith y Cadetiaid," meddai'r Uwch-gapten Mark Teesdale RE, Swyddog Rheoli Tîm Hyfforddi’r Cadetiaid gyda Brigâd 160 y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru. "Dyma un o'r ymarferion dwysaf y gall Cadetiaid eu hwynebu a bydd y profiad yn helpu i'w paratoi i oresgyn heriau yn y dyfodol."

 

Fe'i cynhaliwyd ar Ardal Hyfforddi Pontsenni, lle yr hyfforddir y Weinyddiaeth Amddiffyn – safle sy’n ymestyn dros 30,000 erw yng nghefn gwlad Powys. Roedd y tir amrywiol, sy'n gorwedd i'r gogledd o Fannau Brycheiniog, yn her unigryw i'r cadetiaid.

 

Dechreuodd yr ymarfer am 4:30 y bore ddydd Sadwrn gyda brecwast a ddarparwyd gan Filwyr wrth Gefn o Gatrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol. Dechreuodd Ymarfer Patrol Cambrian y Cadetiaid yn fuan ar ôl am 6:00 a nod y timau oedd dychwelyd i'w man cychwyn erbyn 6:00 pm.

 

Yn ystod y ddeuddeg awr, roedd y timau'n cerdded dros 25km drwy’r goedwig, yn croesi cefn gwlad agored ac yn dringo bryniau serth. Roedd sawl stondin her ar y llwybr, lle’r oedd gofyn iddyn nhw wneud tasgau i brofi eu sgiliau; darllen mapiau, llywio, cymorth cyntaf, gwaith tîm, arweinyddiaeth a gwylltgrefft, i enwi dim ond rhai.  Roedd Milwyr Rheolaidd neu Filwyr wrth Gefn a Gwirfoddolwyr Llu’r Cadetiaid yng ngofal y stondinau her.

 

Roedd y timau wedi paratoi ar gyfer yr ymarfer ar nifer o ddigwyddiadau hyfforddi a dwys, er eu bod yn annhebygol o fod wedi wynebu'r don o wres annisgwyl yng Nghymru dros y penwythnos. Roedd y tywydd poeth, sydd fel arfer yn oer ac yn wlyb yn Ardal Hyfforddi Pontsenni, yn cyflwyno heriau ychwanegol i’r cadetiaid.

 

Ni chafwyd cymorth gan oedolion yn ystod yr Ymarfer, ac roedd yn rhaid i'r timau o wyth o Gadetiaid ddibynnu arnynt eu hunain i lwyddo. Mae'r system sgorio'n union yr un fath ag ar gyfer digwyddiad rhyngwladol y Fyddin Reolaidd, a ysbrydolodd fersiwn y cadetiaid o'r Ymarfer.

 

Ar ôl i'r Cadetiaid gwblhau'r patrol 25km ddydd Sadwrn a derbyn eu cyfarwyddiadau ar gyfer y diwrnod canlynol, roedd eu tasg olaf yn batrôl i'r ardal lle'r oeddent yn saethu targedau hyd at 300m i ffwrdd ar fore Sul.

 

Dilynwyd hyn gan y cyflwyniad a dyfarnwyd dosbarthiadau safon aur, arian, efydd a thystysgrifau a medalau wedi'u harysgrifio i’r timoedd.

 

ACF Gwent a Phowys, Ysgol Ramadeg Merched Tunbridge Wells a CCF Ysgol Amwythig enillodd y medalau Aur. Cyflwynwyd y gwobrau gan y Cyrnol David Hammond, Cyrnol y Cadetiaid, Brigâd 160 y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru.

 

Ymwelodd Pennaeth Milwrol Cyffredinol (GOC) Rheolaeth y Rhanbarth, yr Uwch-frigadydd Stanford, â Phatrol Cambrian y Cadetiaid yn 2016. Yna, fe'i hagorwyd i Gadetiaid ledled y Deyrnas Unedig ac mae wedi cael cydnabyddiaeth ehangach gan fod timau bellach yn cystadlu o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

 

I weld lluniau o Batrol Cambrian y cadetiaid eleni, cliciwch yma.

 

(Dydd Iau 26 Ebrill 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.