You are here

Find a unit near you

Newly formed Merthyr Tydfil social enterprise to focus on veterans

Cymraeg

 

A social enterprise has been set up by five people from Merthyr Tydfil and will focus its first project on the Armed Forces community.

 

R3ACT Limited is a non-profit company that was registered on Monday 1 January 2018 and it will aim to improve the wellbeing of veterans.

 

Dai Rees is a Director at DJ Rees Decorating Services, the first Welsh company to win Defence’s Employer Recognition Scheme Gold Award.

 

As one of the businesspersons involved in R3ACT Ltd., he said: “I’ve worked in and around Army Camps since I was 16-years-old and around three years ago, I worked on the renovation of a home belonging to an injured veteran through the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales.

 

“It opened my eyes to the challenges they face after their military careers end. There are plenty of positive and inspirational former Service Personnel who thrive in civilian life. R3ACT Ltd will work towards giving help to those who need it the most to make more of these success stories.”

 

R3ACT Ltd plan to create employment opportunities and provide access to mental health support, which have a direct impact on issues such as housing and family stability.

 

They have received several donations from small and large companies in the area and are will welcome further funding from other organisations.

 

Dai, who also volunteers as a mentor with the Hire a Hero charity, will host a football tournament on Friday 6 July at Penydarren Park, the home of Merthyr Town FC.

 

It’s the second time the event has been held following a successful debut in 2017. It provides veterans the opportunity to meet and network with employers, allowing them to understand the ways they can help the Armed Forces community.

 

There’s still space for four teams to take part in the eight-team tournament, which will include RFCA for Wales contractors DJ Rees Decorating Services and Systems Electrical.

 

A team of veterans from Glasgow and South Wales Fire and Rescue Service, who will be captained by Reservist Tim Davies, will enter the tournament.

 

Last month, Dai Rees’ support of the Armed Forces community saw him invited to HMS Victory in Portsmouth alongside Dragons’ Den star Deborah Meaden. The Second Sea Lord Vice Admiral Sir Jonathan Woodcock OBE gave a tour of the ship, which included Lord Nelson’s Cabin.

 

Employers wanting to follow in the footsteps of DJ Rees Ltd can become a signatory of the Armed Forces Covenant, a promise from the nation that those who serve or have served, and their families, are treated fairly. Click here for more information.

 

(Wednesday 7 March 2018)

 

Menter gymdeithasol newydd ym Merthyr Tudful i ganolbwyntio ar gyn-filwyr

 

 

Mae menter gymdeithasol newydd wedi ei sefydlu gan bump o bobl o Ferthyr Tudful a bydd ei phrosiect cyntaf yn canolbwyntio ar gymuned y Lluoedd Arfog.

 

Mae R3ACT Limited yn gwmni dielw a gofrestrwyd ddydd Llun 1 Ionawr 2018 gyda’r nod o wella lles cyn-filwyr.

 

Dai Rees yw Cyfarwyddwr DJ Rees Decorating Services, y cwmni cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Aur Cynllun Cydnabyddiaeth i Gyflogwyr Amddiffyn.

 

Fel un o'r bobl fusnes sy'n ymwneud â R3ACT Ltd., dywedodd: "Rydw i wedi gweithio yn o gwmpas gwersylloedd y Fyddin ers roeddwn i’n 16 oed a thua thair blynedd yn ôl, fe fues i’n gweithio ar adnewyddu cartref sy'n perthyn i gyn-filwr a anafwyd trwy Gymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

 

"Agorwyd fy llygaid i’r heriau maen nhw'n eu hwynebu ar ôl i’w gyrfaoedd milwrol ddod i ben. Mae digon o gyn-Bersonél y Lluoedd yn bobl sy’n ysbrydoli eraill ac yn gadarnhaol eu hagwedd, ac sydd bellach yn ffynnu yn eu bywyd sifil. Nod R3ACT Ltd yw helpu’r rhai sydd angen y cymorth hwnnw fwyaf er mwyn sicrhau mwy o hanesion o lwyddo tebyg."

 

Mae R3ACT Ltd yn bwriadu creu cyfleoedd cyflogaeth a darparu mynediad i gefnogaeth iechyd meddwl, sy'n cael effaith uniongyrchol ar bethau fel tai a sefydlogrwydd teuluol.

 

Maen nhw wedi derbyn sawl rhodd gan gwmnïau bach a mawr yn yr ardal a byddant yn croesawu cyllid pellach gan sefydliadau eraill.

 

Bydd Dai, sydd hefyd yn gwirfoddoli fel mentor gyda'r elusen Hire a Hero, yn cynnal twrnamaint pêl-droed ddydd Gwener, 6 Gorffennaf ym Mharc Penydarren, cartref clwb pêl-droed Merthyr.

 

Dyma'r ail dro y cynhelir y digwyddiad ar ôl cynnal y gystadleuaeth gyntaf yn 2017. Mae'n gyfle i gyn-filwyr gwrdd a rhwydweithio â chyflogwyr, gan ganiatáu iddyn nhw ddeall y ffyrdd y gallant helpu cymuned y Lluoedd Arfog.

 

Mae yna le o hyd i bedwar tîm gymryd rhan yn y twrnamaint wyth tîm, a fydd yn cynnwys contractwyr RFCA dros Gymru, DJ Rees, Decorating Services and Systems Electrical.
 

Bydd tîm o gyn-filwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Glasgow a De Cymru, a fydd yn cael ei arwain gan y Milwr wrth Gefn Tim Davies, yn cystadlu.

 

Y mis diwethaf, cafodd Dai Rees ei wahodd i HMS Victory yn Portsmouth ochr yn ochr â seren Dragons' Den, Deborah Meaden, a hynny oherwydd ei gefnogaeth i’r Lluoedd Arfog. Rhoddodd yr Ail Arglwydd yn y Morlys a’r Is-Lyngesydd Syr Jonathan Woodcock OBE daith iddynt o amgylch y llong, a oedd yn cynnwys caban yr Arglwydd Nelson.

 

Gall cyflogwyr sydd am ddilyn esiampl DJ Rees Ltd ddod yn llofnodwr o Gyfamod y Lluoedd Arfog, sy’n addewid gan y genedl bod y rhai sy'n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, a'u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

(Dydd Mercher 7 Mawrth 2018)

 

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.