You are here

Find a unit near you

Lord-Lieutenant of Powys honours Cadets in 20th and final awards ceremony

Cymraeg

After two decades as the Queen’s representative for Powys, Dame Shan Legge-Bourke DCVO has held her final awards ceremony and taken the opportunity to honour Cadets in the county.

 

Dame Legge-Bourke will step down from the role on her 75th birthday later this year and bring an end to her 20 years as the Lord-Lieutenant. At yesterday’s annual awards ceremony, she welcomed two teenagers to the prestigious appointment of Lord-Lieutenant’s Cadet for 2018.

 

Gwent and Powys Army Cadet Force’s (ACF) 16-year-old Sergeant William Webb from Brecon and No 2 Welsh Wing RAF Air Cadets’ 17-year-old Flight Sergeant Callum Hadwen from Llandrindod were selected for their continuous achievements.

 

“I am very happy to have two Cadets from both north and south Powys, one from the Army Cadet Force and an RAF Air Cadet,” said Dame Legge-Bourke.  “I look forward to working with my new Cadets. It will be an interesting year as we mark the end of the First World War and I’m sure we will be busy running up and down the county.

 

“Over the years, I can’t thank all of my Cadets enough and what has been extremely nice for me is that some of them have actually written to me to tell me what they’re doing all over the world. The Cadets, particularly in Powys, needs every bit of help it can get and may I just thank those who help them contribute to our communities.”

 

William and Callum’s new role will involve accompanying the Lord-Lieutenant at official engagements, such as Royal visits and Remembrance services, and representing Cadets from alI corners of Powys.

 

The crowd that gathered at Cwrt-y-Gollen Training Camp in Crickhowell also celebrated the Lord-Lieutenant’s Cadets who held the responsibilities in 2017. Cadet Staff Sergeant Erin Bishop and Cadet Bombardier Toby Millington were awarded the Lord-Lieutenant’s Certificate and Badge.

 

Both are members of Gwent and Powys ACF, who have more than 600 active Cadets across the county. They’re inspired and motivated by over 100 volunteers, who enable Cadets to access life changing opportunities.

 

For their voluntary commitment to developing future generations, Captain Douglas Coleman and Miss Sian Thomas, who are both from Talgarth, were awarded the Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Service.

 

There are eight Lord-Lieutenant Awards are held annually and organised by the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales – an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years. To learn more about opportunities available, visit: www.Wales-RFCA.org.

 

The event was also used to present a number of ACF related awards. Company Sergeant Major Instructor Charlene Candler received the 1st Clasp to the Cadet Force Medal and Sergeant Major Instructor Paul Mugleston received the Cadet Force Medal, whilst Cadet Sergeant William Webb was promoted and awarded his Four Star Certificate.

 

Cadet Regimental Sergeant Major Andrew Lewis and Cadet Company Sergeant Major Jack Green, both from Gwent and Powys ACF, were presented with the Brigade Commander’s Coin.

 

(Monday 29 January 2018)

 

Arglwydd-Raglaw Powys yn anrhydeddu Cadetiaid yn ei 20fed seremoni, a’i un olaf

 

Ar ôl ugain mlynedd o fod yn gynrychiolydd y Frenhines ym Mhowys, mae’r Fonesig Shân Legge-Bourke wedi cynnal ei seremoni wobrwyo olaf ac wedi manteisio ar y cyfle i gydnabod ymdrechion Cadetiaid y Sir.

 

Bydd amser y Fonesig Legge-Bourke yn Arglwydd-Raglaw yn dod i ben yn hwyrach eleni , wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 75 oed. Mae wedi bod yn y swydd ers ugain mlynedd. Yn y seremoni ddoe, croesawodd ddau berson ifanc yn Gadetiaid yr Arglwydd-Raglaw ar gyfer 2018, penodiad hynod fawreddog.

 

Penodwyd Sarjant William Web, 16 oed ac o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Gwent a Phowys, a Sarjant Awyr Callum Hadwen 17 oed ac o Landrindod, ar sail eu hymdrechion parhaus.

 

“Rwy’n hapus iawn i gael dau Gadet o Ogledd a De Powys”, meddai’r Fonesig Legge-Bourke. “Edrychaf ymlaen at weithio gyda fy Nghadetiaid newydd. Bydd yn flwyddyn ddiddorol, wrth i ni nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac rwy’n siŵr y byddwn yn brysur iawn yn teithio i bob cwr o’r sir.

“Ni allaf ddiolch digon i’m Cadetiaid, ac rydw i wedi cael pleser mawr yn derbyn  llythyrau ganddynt yn  rhannu beth maen nhw wedi bod yn ei wneud ym mhedwar ban byd. Mae’r Cadetiaid (yn enwedig ym Mhowys) angen pob cymorth sydd ar gael iddyn nhw a hoffwn ddiolch i’r rhai sy’n  gwneud felly a’u help i gyfrannu at ein cymunedau.”

 

Bydd rôl newydd William a Callum yn cynnwys cynorthwyo’r Arglwydd-Raglaw gydag achlysuron arbennig, fel ymweliadau gan y teulu Brenhinol a Gwasanaethau Coffa, a chynrychioli Cadetiaid ar draws Powys.

 

Yn y seremoni yng Ngwersyll Hyfforddi Cwrt-y-Gollen yng Nghrugywel, cafwyd cyfle i ddathlu cyfraniad Cadetiaid yr Arglwydd-Raglaw yn 2017. Dyfarnwyd bathodyn a thystysgrif arbennig am eu gwaith i Sarjant Staff, Cadet Erin Bishop, a’r Magnelwr, Cadet Toby Millington.

 

Mae’r ddau yn aelod o ACF Gwent a Phowys, sydd â dros 600 o Gadetiaid ar draws y Sir. Mae dros 100 o wirfoddolwyr yn eu hysgogi a’u hysbrydoli i gael profiadau bythgofiadwy.

 

 

Am eu hymrwymiad gwirfoddol i ddatblygu cenedlaethau’r dyfodol, dyfarnwyd Tystysgrif Gwasanaeth Clodwiw yr Arglwydd-Raglaw i Gapten Douglas Coleman a Miss Sian Thomas, sydd ill dau’n hanu o Dalgarth.

 

 

Mae wyth Seremoni Wobrwyo Arglwyddi-Rhaglaw yng Nghymru, ac fe’u cynhelir gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru - sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog am dros 100 mlynedd. Am wybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.wales-rfca.org.

Defnyddiwyd yr achlysur i gyflwyno sawl gwobr ACF. Dyfarnwyd Clesbyn 1af i Fedal Llu y Cadetiaid i’r Sarjant Cwmni a’r Hyfforddwr Charlene Candler, a Medal Llu y Cadetiaid i’r Uwch-Sarjant a’r Hyfforddwr Paul Mugleston. Cafodd Sarjant Cadet William Webb ei ddyrchafu a chyflwynwyd Tystysgrif 4-seren iddo.

 

Yr Uwch Sarjant Cadet Catrodol Andrew Lewis ac Uwch Sarjant Cadet Cwmni Jack Green, o AFC Gwent a Phowys, yn derbyn Ceiniog Cadlywydd y Frigâd.

(Dydd Llun 29 Ionawr 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.