You are here

Find a unit near you

Exercise Maple Leaf: Cadets chosen for unforgettable Canadian exchange trip

Cymraeg

 

Forty-six Cadets from across Wales and the United Kingdom have been selected to attend an unforgettable exchange trip to Canada this summer.

 

The teenagers were chosen to represent their respective Army Cadet Force (ACF) units and Combined Cadet Force (CCF) Army sections after taking part in an extensive selection weekend hosted by Gwent and Powys ACF at their Cadet Training Centre in Cwrt-y-Gollen near Crickhowell.

 

“The selection weekend has been an opportunity for Cadets from across the UK to sample similar activities to the Canadian Cadet Exchange programme for 2018,” said Colonel David Hammond, Colonel Cadets of 160th Infantry Brigade and Headquarters Wales. “Through this process Cadets have grown in confidence and overcome a series of challenging tasks designed to test their individual skills, decision making and physical ability.

 

“Overseen by a team of suitably qualified staff and Adult Volunteers, Cadets have learned the value of teamwork and learned life lessons that will inspire them to achieve in the classroom and in their future careers.

 

“The Canadian Cadet Exchange programme for 2018 offers an extraordinary opportunity for the selected Cadets to take what they have learned this weekend and put it into practice in the demanding wilderness programme that the Canadian Army Cadet Force will deliver this summer.”

 

Nearly 100 Cadets took part in the selection weekend run by Cadets Branch of 160th Infantry Brigade and Headquarters Wales, on behalf of the British Army’s Regional Command, and involved some 30 selfless volunteers drawn from Army Cadet Force and Combined Cadet Force units based in Wales and across the United Kingdom.

 

Cadets were scored on their performance in activities that included canoeing, hill walking, navigation, mountain biking, climbing and abseiling. They also underwent formal swimming physical performance tests.

 

The three-day event also included a presentation by Captain Zanna Baker, who was one of the six British Army women to ski coast-to-coast across Antarctica on Exercise Ice Maiden.  This history-making participant demonstrated the equipment that she used in Antarctica and passed on her expert knowledge during a lively Question & Answer session.

 

The exchange trip to Canada lasts for six weeks in July and August this year. Courses will take place in Canadian Cadet Force training centres in Alberta, Yukon and in New Brunswick, and each will offer Cadets unforgettable opportunities and experiences. 

 

Their adventurous training will consist of a range of activities including canoeing, mountain biking, horse riding and mountain trekking through stunning, wilderness landscapes.

 

Cadets in Wales enjoy fun with friends and learn valuable personal and practical skills, and achieve qualifications such as St John’s Ambulance First Aid and Duke of Edinburgh’s Awards.

 

There are nearly 40,000 Cadets and 9,500 Adult Volunteers who find action and adventure with the ACF, making it one of the largest voluntary youth organisations in the United Kingdom.  

 

Combined Cadet Force (CCF) units allow young people to undertake military-orientated and adventurous training alongside their studies within the education structure of their school. Training includes flying, sailing, camps and much more, giving opportunities to develop and demonstrate new character qualities and skills. There are currently six schools in Wales with unique educational partnerships that allow pupils to join a CCF. To find out more, visit our CCF info page.

 

For more information on joining the ACF or CCF, or becoming an Adult Volunteer, please visit www.wales-rfca.org or follow RFCA Wales on Facebook and @RFCAforWales on Twitter.

 

(Wednesday 11 April 2018)

 

Images: Gwent and Powys Army Cadet Force (via Facebook)

 

Dewis Cadetiaid ar gyfer taith fythgofiadwy i Ganada

 

Mae 46 Cadet o Gymru a’r Deyrnas Unedig wedi cael eu dewis i fynd ar daith fythgofiadwy i Ganada.

 

Dewiswyd y bobl ifanc i gynrychioli eu hunedau Cadetiaid y Fyddin (ACF) ac adrannau y Lluoedd Cadetiaid Cyfunedig, ar ôl cymryd rhan mewn penwythnos dethol gyda ACF Gwent a Phowys, yn eu Canolfan Hyfforddi Cadetiaid yng Nghwrt-y-Gollen ger Crughywel.

 

“Mae’r penwythnos dethol wedi bod yn gyfle i Gadetiaid o bob cwr o’r DU i gael blas ar weithgareddau sy’n debyg i Raglen y daith gyfnewid i Canada yn 2018,” dywedodd Cyrnol David Hammond, Cyrnol Cadetiaid Brigâd 160ain y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru. “Drwy’r broses hon, mae’r Cadetiaid wedi dod yn fwy hyderus, ac wedi goresgyn cyfres o dasgau heriol sydd yn profi eu sgiliau unigol, gwneud penderfyniadau, a gallu corfforol.

 

“O dan oruchwyliaeth staff cymwys ac oedolion sy’n wirfoddolwyr, mae Cadetiaid wedi dysgu gwerth gwaith tîm a dysgu gwersi bywyd o fudd iddynt yn eu gyrfa.

 

“Mae Rhaglen Taith Gyfnewid Cadetiaid Canada 2018 yn cynnig cyfle gwych i’r Cadetiaid a ddewiswyd i ddefnyddio’r sgiliau a ddysgwyd ganddynt dros y penwythnos yn y rhaglen lawn her mewn gwylltir a ddarperir gan Gadetiaid Byddin Canada dros yr haf.”

 

Cymerodd dros 100 o Gadetiaid ran yn y penwythnos dethol a gynhaliwyd gan Gangen Cadetiaid Brigâd 160ain y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru ar ran Rheolaeth Rhanbarthol y Fyddin Brydeinig. Roedd y rhan fwyaf o’r staff yn wirfoddolwyr o unedau Cadetiaid y Fyddin yng Nghymru.

Cafodd perfformiad y Cadetiaid ei farcio ar sail gweithgareddau yn cynnwys canŵio, mynydda, beicio mynydd, dringo, ac abseilio. Yn ogystal, roedd disgwyl iddynt gwblhau profion corfforol nofio ffurfiol.

 

Roedd y digwyddiad tri diwrnod hefyd yn cynnwys cyflwyniad gan Gapten Zanna Baker, un o’r chwech o fenywod o’r Fyddin Brydeinig a sgïodd o un arfordir yr Antartig i’r llall. Dangosodd y cyfarpar a ddefnyddiodd tra ar Ymarferiad trawiadol ‘Ice Maiden’ yn yr Antartig, a rhannodd ei chyngor proffesiynol yn ystod sesiwn holi ac ateb fywiog.

 

Mae’r daith i Ganada yn para am chwe wythnos, a bydd yn rhoi cyfleoedd a phrofiadau bythgofiadwy i Gadetiaid. Bydd eu hyfforddiant anturus yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau fel canŵio, beicio mynydd, marchogaeth a mynydda mewn llefydd gwyllt trawiadol.

 

Mae dros 40,000 o gadetiaid a 9,500 o oedolion sy’n wirfoddolwyr yn cael profiadau anturus a heriol gyda’r ACF, ac felly mae’n un o’r sefydliadau ieuenctid gwirfoddol mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

 

Maent yn cael hwyl gyda ffrindiau ac yn dysgu sgiliau personol ac ymarferol gwerthfawr, ac yn ennill cymwysterau megis Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan, a Gwobrau Dug Caeredin.

 

Am fwy o wybodaeth am ymuno â’r ACF neu’n dod yn wirfoddolwr, ewch i www.wales-rfca.org neu dilynwch RFCA Wales ar Facebook a @RFCAforWales ar Twitter.

 

(Dydd Mercher 11 Ebrill)

Sign up to our

Cymraeg

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales has appointed a new President.

 

The Queen’s birthday has been marked with a gun salute held at midday in the grounds of Cardiff Castle.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales has officially pledged its support to past and present Service Personnel by resigning the Armed Forces Covenant.

Two Cadets from Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) are awaiting news to find out if they have been selected to embark on a once-in-a-lifetime trip to South Africa.