You are here

Find a unit near you

ERS Silver and Armed Forces in Wales Awards celebrated at ceremony

Cymraeg
 

The Armed Forces community has welcomed two Welsh companies to the network of networks that offer support to past and present Service Personnel.

 

Pontypridd’s Edwards Coaches and Swansea-based Alpha Safety Training were presented with the prestigious Employer Recognition Scheme (ERS) Silver Awards at the event, which was compered by popular broadcaster Roy Noble OBE.

 

More than 200 guests attended the annual dinner at the Cardiff City Stadium to celebrate the efforts of employers who lead the way and set an example in their respective sectors.

 

“We’re very proud of the substantial differences Edwards Coaches and Alpha Safety Training have made to the lives of Reservists, Service Leavers and their families,” said Audrey Nealon, Regional Employer Engagement Director at the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales. “The award is recognition of their support, which helps Reservists serve their country and ensure their transferable skills flow both ways.”

 

The Rt Hon Earl Howe also presented 15 ERS Silver Award renewals for a number of public and private employers. Silver award holders must meet certain criteria, including; employing a member of the Armed Forces, upholding positive HR policies that enable flexibility to the training commitments and mobilisation of Reservists.

 

Edwards Coaches and Alpha Safety Training are both signatories of the Armed Forces Covenant, a pledge to ensure no member of the Armed Forces community face disadvantage at work or in the community.

 

The evening was held in conjunction with the Armed Forces in Wales Awards. The glittering annual event is in its third year and people from across the country were honoured for their outstanding contributions.

 

“This is the third time we have presented Armed Forces in Wales Awards,” said Brigadier Alan Richmond OBE, Commander of 160th Infantry Brigade and Headquarters Wales. “They recognise individuals or teams who have provided outstanding contributions within the four categories.

 

“The awards presented this evening recognise and celebrate organisations and individuals for their outstanding achievements. I thank you all for making the time to be here with us.”

The winner of the overall Armed Forces in Wales Award was Captain Glenn Hall MBE, the Regimental Career Management Officer for 157 Regiment Royal Logistic Corps, who was presented with the award by Secretary of State for Wales, the Rt Hon Alun Cairns MP.

 

Mr Ross Hall, Armed Forces Champion for the University of South Wales, was awarded the Covenant Award for his Recognition of Prior Learning initiative for Veterans and his role as Chairman of the Military Education Committee.

 

RAF Valley enjoyed double celebrations with award wins in the Youth & Cadets and Sport categories, which were won by Mrs Barbara Hemmings and Squadron Leader Caitlin Wroe, respectively.

 

Nominations are now open for the #ERS18 Gold and Silver Awards. Do you know an employer, company or organisation making a difference to the Armed Forces Community?

 

Click here to nominate them for an #ERS18 Gold or Silver Award.

 

Employers interested in learning more about the Armed Forces Covenant and #ERS18 Awards can contact Regional Employer Engagement Director Audrey Nealon at: wa-reed@rfca.mod.uk

 

(Friday 1 December 2017)

 

Enillwyr Gwobrau'r Lluoedd Arfog yng Nghymru a'r Cynllun Cydnabod Cyflogwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yng Nghaerdydd

 

Mae cymuned y Lluoedd Arfog wedi croesawu dau gwmni o Gymru i'r rhwydwaith o rwydweithiau, sy'n cynnig cefnogaeth i'r Personél Gwasanaeth yn y gorffennol a'r presennol.

 

Cyflwynwyd y Gwobrau Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) gan y darlledwr poblogaidd, Roy Noble, i Gwmni Bysiau Edwards o Bontypridd, a Chwmni Hyfforddiant Alpha Safety o Abertawe.

 

Mynychodd dros 200 o westeion y digwyddiad blynyddol yn Stadiwm Dinas Caerdydd i ddathlu ymdrechion cyflogwyr sy'n arwain y ffordd ac yn gosod esiampl yn eu sectorau.

 

"Rydyn ni'n falch iawn o'r gwahaniaethau sylweddol y mae Edwards Coaches ac Alpha Safety Training wedi eu gwneud i fywydau Milwyr wrth Gefn, cyn-filwyr a'u teuluoedd," meddai Audrey Nealon, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr o Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a'r Cadetiaid (RFCA) dros Gymru. "Mae'r wobr yn gydnabyddiaeth o'u cefnogaeth, sy'n helpu Milwyr wrth Gefn i wasanaethu eu gwlad, a sicrhau eu bod yn defnyddio'u sgiliau trosglwyddadwy yn y gweithle yn ogystal â'u bywydau milwrol."

 

Cyflwynwyd adnewyddiadau’r 15 Gwobr Arian yr ERS ar gyfer nifer o gyflogwyr cyhoeddus a phreifat, gan Y Gwir Anrhydeddus Iarll Howe.

 

I fod yn gymwys am Wobr Arian, rhaid i gyflogwyr cwrdd â meini prawf penodol, gan gynnwys; cyflogi aelod o'r Lluoedd Arfog; a chael polisïau AD cadarnhaol a phositif, sy'n galluogi hyblygrwydd i ymrwymiadau hyfforddiant a byddino'r Lluoedd wrth Gefn.

 

Mae Edwards Coaches ac Alpha Safety Training yn llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog, sef addewid i sicrhau na fydd unrhyw aelod o gymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu anfantais yn y gwaith neu yn y gymuned.

 

Cynhaliwyd y noson ar y cyd â Gwobrau'r Lluoedd Arfog yng Nghymru. Mae'r digwyddiad disglair blynyddol yn ei drydedd flwyddyn, a chafodd pobl o bob cwr o'r wlad eu hanrhydeddu am eu cyfraniadau eithriadol.

 

"Dyma'r trydydd tro yr ydym wedi cyflwyno Gwobrau'r Lluoedd Arfog yng Nghymru," meddai'r Frigadwr Alan Richmond OBE, Comander y 160ain Frigâd a Phencadlys Cymru. "Maent yn cydnabod unigolion neu dimau sydd wedi gwneud cyfraniadau rhagorol o fewn y pedwar categori.

 

"Mae'r gwobrau a gyflwynwyd heno yn cydnabod ac yn dathlu sefydliadau ac unigolion am eu cyflawniadau rhagorol. Diolchaf i chi i gyd am ymdrechu i fod yma gyda ni. "

 

Enillydd brif wobr y Lluoedd Arfog yng Nghymru oedd Capten Glenn Hall MBE, Uwch-Reolwr Gyrfaoedd am Gatrawd 157 Corfflu Logisteg Brenhinol. Cyflwynwyd y wobr honno gan
yr Ysgrifennyd Gwladol CymruY GWir Anrhydeddus Alun Cairns AC.

 

Cafodd Mr Ross Hall, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog i Brifysgol De Cymru, Wobr y Cyfamod am ei fenter Cydnabod Dysgu Blaenorol ar gyfer Cyn-filwyr a'i rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Addysg Milwrol.

 

Mwynhaodd Dathlu'r RAF Valley ddathliadau dwbl gyda gwobrau yn y categorïau Ieuenctid a Cadets a Chwaraeon, a enillwyd gan Mrs Barbara Hemmings ac Arweinydd y Sgwadron Caitlin Wroe, yn y drefn honno.

 

Mae enwebiadau bellach yn cael eu derbyn ar gyfer Gwobrau Aur ac Arian #ERS18. Ydych chi'n adnabod cyflogwr, cwmni neu sefydliad sy'n gwneud gwahaniaeth i Gymuned y Lluoedd Arfog?

 

Cliciwch yma i'w henwebu am wobr Aur neu Arian #ERS18.

 

Gall cyflogwyr sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Gyfamod y Lluoedd Arfog a Gwobrau #ERS18 gysylltu â'r Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr Audrey Nealon ar: wa-reed@rfca.mod.uk

 

(Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2017)

 

 

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.