You are here

Find a unit near you

Cadets increase social mobility and help children reach their potential

Cymraeg

 

Cadet organisations play a key role in increasing social mobility and helping children reach their potential, according to an independent report.
 

The report was compiled by the University of Northampton’s Institute for Social Innovation and Impact (ISII), who are undertaking a four year research across the entire Cadet Expansion Programme. Their interim report found that:

 

 • Cadets contribute to increasing social mobility and decreasing social disadvantage.
   
 • Children excluded from school who join the Cadets are more likely to have improved attendance and behaviour on their return to school.
   
 • Cadets help children receiving Free School Meals achieve their potential.
   
 • The social impact of Cadets is vastly greater than the annual cost of the Cadet programme to the Defence budget.
   
 • Cadets help make communities more inclusive by helping people to overcome disadvantages in the way school does not.
   

The government has committed to increase the number of Combined Cadet Force (CCF) units in state schools to 500 by 2020. It will be delivered through the Ministry of Defence (MoD) and Department for Education’s Cadet Expansion Programme.
 

Major Stephen John, Schools Cadet Expansion Officer at the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales, said: “The Cadet Expansion Programme will help pupils in state schools to develop character and resilience through participation in exciting and challenging activities and events.
 

“This experience will equip Cadets with the confidence to overcome challenges, contribute to their communities and learn the value of citizenship, inspiring them to reach their potential in the classroom, future employment or further education.”
 

31 new CCF units have been approved in state schools from across the country and it includes Fitzalan High School in Cardiff West. It will be the first Royal Navy themed CCF units in Wales, joining a network of more than 150 CCF units supported by the Royal Navy in the United Kingdom.
 

Schools interested in following in the footsteps of Fitzalan High School are encouraged to contact Major Stephen John by email on wa-sceo@rfca.org.uk or by phone on 02920 375740.
 

The Cadet Expansion Programme is backed by £50m of funding from the LIBOR fines. It will be used to pay for set up costs, Cadet uniforms, equipment and training. The additional funding provided by this programme will only be for state schools that apply to open a new CCF unit.
 

Click here to read the full University of Northampton report.

 

(Wednesday 28 November 2017)

 

Mae sefydliadau'r cadetiaid yn hywrwyddo symudedd cymdeithasol ac yn helpu plant i gyrraedd eu potensial

 

Mae sefydliadau cadetiaid yn chwarae rhan allweddol wrth gynyddu symudedd cymdeithasol a helpu plant i gyrraedd eu potensial, yn ôl adroddiad annibynnol.

 

Cafodd yr adroddiad ei lunio gan Sefydliad Arloesi Cymdeithasol ac Effaith (ISII) Prifysgol Northampton, sy'n ymgymryd ag ymchwil bedair blynedd ar draws y Rhaglen Ehangu Cadetiaid cyfan. Canfu eu hadroddiad dros dro:

 

• Mae cadetiaid yn cyfrannu at gynyddu symudedd cymdeithasol a lleihau anfantais gymdeithasol.
 

• Mae plant sydd wedi'u gwahardd o'r ysgol sy'n ymuno â'r Cadetiaid yn fwy tebygol o gael presenoldeb ac ymddygiad gwell ar ôl dychwelyd i'r ysgol.
 

• Mae cadetiaid yn helpu plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim i gyflawni eu potensial.
 

• Mae effaith gymdeithasol Cadetiaid yn llawer mwy na chost flynyddol y rhaglen Cadét i'r gyllideb Amddiffyn.
 

• Mae cadetiaid yn helpu i wneud cymunedau'n fwy cynhwysol trwy helpu pobl i oresgyn anfanteision yn y ffordd nad yw'r ysgol.
 

Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i gynyddu'r nifer o unedau Lu Gadetiaid Cyfun (CCF) mewn ysgolion gwladol i 500 erbyn 2020. Fe'i cyflwynir trwy Raglen Ehangu Cadetiaid y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) a'r Adran Addysg.
 

Dywedodd y Major Stephen John, Swyddog Ehangu Cadetiaid yn Ysgolion y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) Dros Gymru: "Bydd y Rhaglen Ehangu Cadetiaid yn helpu disgyblion mewn ysgolion gwladol i ddatblygu eu cymeriad a gwytnwch trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau cyffrous a heriol.
 

"Bydd y profiad hwn yn rhoi hyder i'r Cadetiaid i oresgyn heriau, cyfrannu at eu cymunedau a dysgu gwerth dinasyddiaeth, gan eu hysbrydoli i gyrraedd eu potensial yn yr ystafell ddosbarth, cyflogaeth neu addysg bellach yn y dyfodol."
 

Mae 31 o unedau CCF newydd wedi'u cymeradwyo mewn ysgolion gwladol ledled y wlad gan gynnwys Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Ngorllewin Caerdydd. Dyma'r uned CCF gyntaf yng Nghymru sydd â thema'r Llynges Frenhinol, yn ymuno â rhwydwaith o fwy na 150 o unedau CCF a gefnogir gan y Llynges Frenhinol yn y Deyrnas Unedig.
 

Anogir ysgolion sydd â diddordeb mewn dilyn esiampl Ysgol Uwchradd Fitzalan i gysylltu â Major Stephen John trwy e-bost ar wa-sceo@rfca.org.uk neu dros y ffôn ar 02920 375740.
 

Cefnogir y Rhaglen Ehangu Cadetiaid gan £50m o gyllid o ddirwyon LIBOR. Fe'i defnyddir i dalu am gostau sefydlu, gwisgoedd y cadetiaid, eu hoffer a hyfforddiant.
 

Bydd yr arian ychwanegol a ddarperir gan y rhaglen hon ond ar gael i ysgolion gwladol agor sydd yn gwneud cais i agor uned CCF newydd.

 

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad llawn Prifysgol Northampton.
 

(Dydd Mercher 28 Tachwedd 2017)

Sign up to our

Bydd yr erthygl hon yn cael ei chyfieithu cyn gynted â phosib/This article will be translated as soon as possible.

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales has received an award in recognition of its support to youth work.

 

Bydd yr erthygl hon yn cael ei chyfieithu cyn gynted â phosib/This article will be translated as soon as possible.

 

Cadets from all corners of the United Kingdom entertained a pack theatre on Saturday.

 

The Queen’s representative for South Glamorgan believes Reservists and Cadets have ‘the very best dedication and commitment’ and has honoured their work in local communities

Over 300 primary school pupils were joined by a team of RAF personnel at the National Museum in Cardiff who helped them to build rocket cars, try computer coding, make a parachute to safely land an egg and take part in a hot air balloon challenge.