You are here

Find a unit near you

Cadets commemorate and celebrate RAF history in Wales-wide competition

Cymraeg

 

A team of youngsters from Pembrokeshire have won a Wales-wide competition to celebrate the centenary birthday of the Royal Air Force (RAF).

 

The RAF-run ‘Wales in the First Air War’ competition was won by nine Air Cadets from 948 (Haverfordwest & City of St Davids) Squadron, who spent 12 months researching the history of the Royal Naval Air Service seaplane base in Fishguard.

 

The base in Fishguard is now used by the Royal National Lifeboat Institution (RNLI). However, the cadets uncovered its history from over 100 years ago when it was as a key site in the response to Germany’s U-Boat campaign.

 

“It’s been amazing to learn about history that’s been right under our noses all of these years,” said Cadet Sergeant Mary-Anne Johns. “Our eyes have been opened. We didn’t realise Fishguard played such an important role in the First World War and we’re really proud of it.

 

Cadet William Letten said: “We found out about Flight Lieutenant Richard Eldon Bush, who served at the base, and visited his crash site. We contacted the Commonwealth War Graves Commission and organised treatment of his grave marker, which was decaying. It looks great now it has received the care it deserves.

 

Cadet Sergeant Rhoswyn Lewis: “The base wasn’t just used by the RAF, though. Members of the Special Operations Executive stayed at Fishguard Bay Hotel when they were using the base to prepare for underwater operations.”

 

The competition started two years ago and attracted tens of teams from across the country. It was sponsored by Air Officer Wales, Air Commodore Adrian Williams, as a part of the RAF 100 campaign to commemorate the history of the oldest independent air force in the world.  

 

The final was held in Llandrindod Wells on Sunday and the cadets gave a presentation about their research. Teams from 1004 (Pontypridd) Squadron and 1378 (Mold) Squadron also represented their regional RAF Air Cadet Wings and produced impressive well-researched presentations related to their local areas.

 

The cadets from Haverfordwest and St Davids will now visit the Welsh Assembly’s Senedd as a prize for winning the ‘Wales in the First Air War’ competition.

 

Captain Brian Thorne, Chairman of the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales, headed the judging panel. He said: “This competition has provided cadets with an opportunity to learn about their local areas in ways that are often overlooked.

 

“They have also enjoyed developing their public speaking skills and many are already looking for opportunities to deliver their presentations to new audiences. They are keen to keep commemorating and celebrating RAF 100.

 

“To uncover the stories they have found has required a lot of effort and vision, which wouldn’t have been possible without the dedication of the volunteers who run RAF Air Cadet Squadrons.”

 

There are 15 cadets who attend 948 (Haverfordwest & City of St Davids) Squadron twice a week. They grow through life changing experiences and gain nationally recognised qualifications, such as the Duke of Edinburgh’s Award, St John’s Ambulance First Aid and BTEC awards.

 

948 (Haverfordwest & City of St Davids) Squadron parade on Tuesdays and Fridays at the Dalton VC Centre in Haverfordwest. Interested in attending? Contact the squadron on: 01437 767 030.

 

Through exciting activities and adventurous training, cadets and their adult volunteers gain new personal and practical skills to use in everyday life, which often takes them to new places.

 

RFCA for Wales is an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years and continues to be the enabling voice for reserves and cadets in Wales. To find your local unit, visit: www.wales-rfca.org

 

The RAF are celebrating their centenary year with a series of events being held across the United Kingdom. To find an event being held in your city and to keep up to date with celebrations, visit: www.raf.mod.uk/raf100

 

(Tuesday 24 April 2018)

 

Cadetiaid yn coffáu a dathlu hanes yr Awyrlu Brenhinol mewn cystadleuaeth Cymru gyfan

 

Mae tîm o bobl ifanc o Hwlffordd a Thyddewi wedi ennill cystadleuaeth Cymru gyfan i ddathlu pen-blwydd canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol (RAF).

 

Enillwyd cystadleuaeth yr RAF 'Cymru yn y Rhyfel Awyr Cyntaf' gan naw Cadet o Sgwadron 948 (Hwlffordd a Dinas Tyddewi), a dreuliodd 12 mis yn ymchwilio i hanes safle awyrennau môr y Gwasanaeth Awyrennau Brenhinol yn Abergwaun.

 

Mae'r safle yn Abergwaun bellach yn cael ei ddefnyddio gan y Sefydliad Brenhinol y Badau Achub (RNLI). Fodd bynnag, aeth y cadetiaid yn ôl dros gan mlynedd mewn hanes a dysgu ei fod yn safle allweddol yn yr ymateb i ymgyrch llongau-U yr Almaen.

 

"Mae wedi bod yn rhyfeddol dysgu am hanes sydd wedi bod o dan ein trwynau ers yr holl flynyddoedd," meddai [Cadet name]. "Rydyn ni wedi agoriad llygad go iawn. Doedden ni ddim yn sylweddoli bod Abergwaun wedi chwarae rhan mor bwysig yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac rydym yn ymfalchïo yn hynny.”

 

"Fe wnaethom ni ddysgu am yr Awyr-Lefftenant Richard Eldon Bush, a fu’n gwasanaethu yn y ganolfan, ac yn ymweld â'i safle damwain. Fe wnaethom ni gysylltu â Chomisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad a threfnu bod y marciwr bedd yn cael ei drin, gan ei fod yn pydru. Mae'n edrych yn wych nawr ac mae wedi cael y gofal y mae'n ei haeddu.

 

"Er hynny, nid dim ond yr Awyrlu a arferai ddefnyddio’r safle. Arhosodd aelodau Gweithrediaeth y Gweithrediadau Arbennig yng Ngwesty Bayguard pan oeddent yn defnyddio'r safle i baratoi ar gyfer gweithrediadau o dan y dŵr."

 

Dechreuodd y gystadleuaeth ddwy flynedd yn ôl gan ddenu degau o ymgeiswyr o bob cwr o'r wlad. Roedd yn rhan o ymgyrch RAF 100 i goffáu hanes yr heddlu awyr annibynnol hynaf yn y byd.

 

Cynhaliwyd y rownd derfynol yn Llandrindod ddydd Sul a rhoddodd y cadetiaid gyflwyniad am eu hymchwil. Roedd timau o Sgwadron 1004 (Pontypridd) a Sgwadron 1378 (Yr Wyddgrug) hefyd yn cynrychioli eu Hadain Cadetiaid Awyr yr RAF rhanbarthol.

 

Bydd y cadetiaid o Hwlffordd a Dinas Tyddewi nawr yn ymweld â Senedd Cynulliad Cymru fel gwobr am ennill y gystadleuaeth 'Cymru yn y Rhyfel Awyr Cyntaf'.

 

Capten Brian Thorne, Cadeirydd Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, oedd yn arwain y panel beirniaid. Dywedodd: "Mae'r gystadleuaeth hon wedi rhoi cyfle i Gadetiaid ddysgu am eu hardaloedd lleol mewn ffyrdd sy'n aml yn cael eu hanwybyddu.

 

"Maen nhw hefyd wedi mwynhau datblygu eu sgiliau siarad cyhoeddus ac mae llawer ohonynt eisoes yn chwilio am gyfleoedd i gyflwyno eu cyflwyniadau i gynulleidfaoedd newydd. Maen nhw’n awyddus i goffau a dathlu’r RAF yn 100.

 

"Roedd dod o hyd i’r straeon hyn wedi gofyn am lawer o ymdrech a gweledigaeth ganddynt ac ni fyddai hynny wedi bod yn bosib heb ymroddiad y gwirfoddolwyr sy'n rhedeg Sgwadronau Cadetiaid Awyr yr RAF."

 

Mae 15 o Gadetiaid yn mynychu Sgwadron 948 (Hwlffordd a Dinas Tyddewi) ddwywaith yr wythnos. Maen nhw’n tyfu trwy brofiadau sy'n newid bywyd ac yn ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, megis Gwobr Dug Caeredin, Gwobrau Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan a BTEC.

 

Trwy weithgareddau cyffrous a hyfforddiant antur, mae cadetiaid a'r gwirfoddolwyr sy’n oedolion yn ennill sgiliau personol ac ymarferol newydd i'w defnyddio mewn bywyd bob dydd, ac mae’r rheiny’n aml yn mynd â nhw i leoedd newydd.

 

Mae RFCA dros Gymru yn sefydliad sydd wedi cefnogi'r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd ac yn parhau i fod yn y llais galluogi ar gyfer y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid yng Nghymru. I ddod o hyd i'ch uned leol, ewch i: www.wales-rfca.org.

 

Mae'r RAF yn dathlu ei phen-blwydd yn gant oed gyda chyfres o ddigwyddiadau ar draws y Deyrnas Unedig. I ddod o hyd i ddigwyddiad sy'n cael ei gynnal yn eich dinas chi ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y dathliadau ewch i: www.raf.mod.uk/raf100.

 

(Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.