You are here

Find a unit near you

Cadet First on Squadron to become Qualified Aerospace Instructor

Cymraeg

 

A Royal Air Force (RAF) Air Cadet has become the first from 2478 (Abergavenny) Squadron to complete the challenging Cadet Qualified Aerospace Instructor’s course.

 

Cadet Flight Sergeant Sam Dykes, a cadet with Abergavenny squadron since 2015, is now qualified to instruct others on aerospace topics having recently completed a Qualified Aerospace Instructor’s Course (QAIC) at MOD Boscombe Down and RAF Air Cadets Headquarters at RAF Cranwell.

 

The course comprised a mixture of theoretical and synthetic based modules based on aerospace topics, and the 17-year-old will now be able to increase his duties to training other cadets for Squadron Flight Simulator Training and all Aerospace Training on Squadron.

 

Places on the QAIC are limited and highly sought-after. Applicants work hard to improve their wider personal skillset in addition to the technical syllabus, including highly transferrable skills; leadership, public speaking, lesson planning and instructional techniques.

 

For Sam, who hopes to study engineering at university and join the RAF as an engineer, the course provided invaluable insight into his chosen career path.

 

He said: “QAIC has developed my personal work ethic and how I approach problems. [It] has given me a glimpse into various parts of the RAF that I wouldn’t have thought I would see five years ago.

 

“The course has given me a good basis for instructing aerospace related topics to a higher level of understanding than I had before starting the course [and the ability to] transfer a complex subject into digestible teaching points.”

 

QAIC is one of the many courses available to young people in the RAFAC to develop their personal skillset while they have fun with friends. Courses vary from leadership and navigation to engineering and teaching, and are usually opportunities to obtain a qualification that will be useful in their future careers.

 

If you’re interested in joining the Royal Air Force Air Cadets as a cadet or an adult volunteer, click here to find out more.

(Friday 4 May 2018)

 

Related Articles

 

Exercise Maple Leaf: Cadets chosen for unforgettable Canadian exchange trip

Welsh Air Cadets complete final assessment course for prestigious CVQO Westminster Award

Welsh Cadets confirmed for Jubilee Sailing Trust's Lord Dannatt Round Britain Challenge

Cadet Forces increase social mobility and help children reach their potential

 

 

Cadet o’r Fenni yw’r cyntaf i ddod yn Hyfforddwr Awyrofodol Cymwys ar ei sgwadron

 

Cadet Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) o Sgwadron 2478 (Y Fenni) yw’r cyntaf i gwblhau’r cwrs heriol fel Hyfforddwr Awyrofodol Cymwys i Gadetiaid.

 

Mae Cadet Awyr-Sarjant Sam Dykes, Aelod o Sgwadron Y Fenni ers 2015, bellach yn gymwys i hyfforddi eraill ar bynciau awyrofodol ers iddo gwblhau’r Cwrs Hyfforddwr Awyrofodol Cymwys (QAIC) yn MOD Boscombe Down a Phencadlys RAFAC yr RAF yn Cranwell.

 

Mae’r cwrs yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau damcaniaethol a synthetig ar bynciau awyrofod, a bydd y cadet 17 oed nawr yn gallu cymryd mwy o gyfrifoldebau a hyfforddi cadetiaid eraill ar bob agwedd ar awyrofod gyda’r Efelychydd Hedfan.

 

Mae llefydd ar y QAIC yn brin iawn, ac mae llawer o gystadleuaeth i gael lle ar y cwrs. Mae ymgeiswyr yn gweithio’n galed i ddatblygu eu sgiliau personol yn ogystal â’r sgiliau ar y maes llafur technegol, gan gynnwys sgiliau trosglwyddadwy megis arweinyddiaeth, siarad cyhoeddus, trefnu gwersi a thechnegau addysgu.

 

Roedd y cwrs yn rhoi profiad gwerthfawr i Sam o’r yrfa y mae’n gobeithio ei dilyn; mae’n gobeithio astudio peirianneg yn y brifysgol, ac ymuno â’r RAF fel peiriannydd.

 

Dywedodd: “Mae QAIC wedi helpu i ddatblygu fy nghymhelliant dysgu a sut rydw i’n mynd ati i ddatrys problemau. Mae wedi rhoi cipolwg o’r gwahanol adrannau yn yr RAF na fyddwn i wedi disgwyl eu gweld bum mlynedd yn ôl.

“Roedd y cwrs yn sylfaen dda ar hyfforddi eraill ar bynciau yn ymwneud ag awyrofod ar lefel uwch ac rydw i wedi dysgu llawer iawn ers dechrau’r cwrs. Rydw i nawr yn gallu rhannu a throsglwyddo pynciau cymhleth yn bwyntiau dysgu llai a haws eu deall.”

 

Mae QAIC yn un o’r cyrsiau niferus sydd ar gael i bobl ifanc yn yr RAFAC sy’n datblygu eu sgiliau personol tra’n mwynhau gyda ffrindiau. Mae cyrsiau’n amrywio o arweinyddiaeth a llywio i beirianneg ac addysgu, ac fel arfer mae cyfle iddyn nhw ennill cymhwyster ffurfiol a fydd o ddefnydd i’w gyrfa yn y dyfodol.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Chadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol fel cadet neu oedolyn sy’n gwirfoddoli, cliciwch yma am wybodaeth bellach.

 

(Dydd Gwener 4 Mai 2018)

 

Erthyglau Perthnasol

 

Dewis Cadetiaid ar gyfer taith fythgofiadwy i Ganada
 

Cadetiaid Awyr o Gymru yn cwblhau asesiad terfynol Gwobr Westminster fawr ei bri
 

Cadetiaid Cymreig i gymryd rhan yn her hwylio'r Arglwydd Dannatt
 

Mae sefydliadau'r cadetiaid yn hywrwyddo symudedd cymdeithasol ac yn helpu plant i gyrraedd eu potensial

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.