You are here

Find a unit near you

Cadet community meet new audiences at RFCA North Wales Forum

Cymraeg

 

Over 60 people from across North Wales recently gathered to network at the Reserve Forces’ and Cadets’ Association’s (RFCA) Forum.

 

Thursday’s event was held at the Harry Weale VC Hall in Queensferry and offered the audience an opportunity to learn more about the cadet community.

 

Squadron Leader Peter Sinclair, North Wales Regional Chair of RFCA for Wales, welcomed three speakers who represented all three colour uniforms from their respective cadet organisations.

 

Ms Nat Churchill, Assistant Head at Myddelton College, addressed their recent decision to open a Combined Cadet Force (CCF) unit at the independent school. The Head of Outdoor Learning discussed how the army themed CCF will be used as an opportunity to improve learning experiences for pupils and prepare them for their adult lives.

 

Earlier in the evening, Cadet Flight Sergeant Tom Durrant opened the event by explaining his journey with 1251 (Berwyn) Squadron. Admittedly a once-shy teenager, Tom credited the practical training gained in the RAF Air Cadets with empowering him with the confidence to speak in public and the skills to succeed in education and his social life.

 

The 17-year-old from Chirk was recently appointed to the prestigious role of Her Majesty’s Lord-Lieutenant of Clwyd’s Cadet for 2018. The audience included a wide range of guests, including HM Lord-Lieutenant of Clwyd Mr Henry Fetherstonhaugh Esq OBE FRAGS, local employers, councilors and members of the armed forces community.

 

There are over 4,400 Cadets like Tom in Wales and they’re assisted by more than 1,200 volunteers from across the country. Lieutenant Commander (SCC) Chris Jones RNR delivered a presentation about his experience as a volunteer. He described the challenges he’s overcome, notable achievements and the motivation to selflessly dedicate 38 years to the North Wales District of the Sea Cadet Corps.

 

Interested in following in their footsteps? Click here to learn more.

 

Reserves from 398 Squadron, 157 (Welsh) Transport Regiment Royal Logistic Corps assisted in the smooth running of the evening. There are over 2,200 Reserves in Wales who gain transferable skills to boost their civilian lives whilst being a vital part of the defence family.

 

(Monday 14 May 2018)

 

Cymuned y cadetiaid yn rhwydweithio a chwrdd â chynulleidfaoedd newydd yn Fforwm RFCA y Gogledd

 

Daeth dros 60 o bobl ynghyd yn ddiweddar i rwydweithio yn fforwm Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru yn y Gogledd.

 

Cynhaliwyd digwyddiad ddydd Iau yn Neuadd Harry Weale VC yn Queensferry, gyda chyfle i’r gynulleidfa ddysgu mwy am gymuned y Cadetiaid.

 

Croesawyd tri chyflwynydd o bob un o liwiau lluoedd y cadetiaid gan yr Arweinydd Sgwadron Peter Sinclair, Cadeirydd Rhanbarthol Gogledd Cymru’r RFCA dros Gymru.

 

Cafwyd cyflwyniad gan Ms Nat Churchill, Dirprwy Brifathrawes Coleg Myddelton, am benderfyniad diweddar yr ysgol annibynnol i agor uned Llu Cadetiaid Cyfun (CCF) yno. Soniodd y Pennaeth Dysgu Awyr Agored sut y bydd yr uned CCF yn gyfle i wella profiad dysgu’r disgyblion a’u paratoi ar gyfer bywyd y tu hwnt i’r ysgol fel oedolion.

 

Agorwyd y digwyddiad gyda chyflwyniad gan yr Awyr-Ringyll Cadet Tom Durrant, a fu’n trafod ei brofiadau gyda Sgwadron 1251 (Berwyn). Cyfaddefodd ei fod unwaith yn berson ifanc swil, ond rhoddodd Cadetiaid Awyr yr RAF yr hyfforddiant iddo a wnaeth roi hwb i’w hunanhyder i siarad yn gyhoeddus ac enillodd y sgiliau sydd eu hangen arno i lwyddo yn ei fywyd academaidd a chymdeithasol.

 

Yn ddiweddar, penodwyd y cadét 17 oed o’r Waun yn Gadet i Arglwydd-Raglaw Clwyd Ei Mawrhydi am 2018 - rôl fawr iawn ei bri. Roedd amrywiaeth eang o westeion yn y gynulleidfa, gan gynnwys Arglwydd-Raglaw Clwyd Ei Mawrhydi Mr Henry Fetherstonhaugh Ysw OBE FRAGS, cyflogwyr lleol, cynghorwyr, ac aelodau cymuned y lluoedd arfog.

 

Mae dros 4,440 o gadetiaid fel Tom yng Nghymru, a chefnogir y rhain gan dros 1,200 o wirfoddolwyr ledled y wlad. Cafwyd cyflwyniad gan Is-Gomander (SCC) Chris Jones RNR ar ei brofiad o fod yn wirfoddolwr. Disgrifiodd yr heriau y llwyddodd i’w goresgyn, ei lwyddiannau mwyaf nodedig a’i gymhelliant i wirfoddoli a rhoi o’i amser ers dros 38 o flynyddoedd gyda Rhanbarth Gogledd Cymru Corfflu Cadetiaid y Môr.

 

Am ddilyn trywydd tebyg? Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

 

Roedd milwyr wrth gefn o Sgwadron 398, Catrawd 157 (Cymreig) y Corfflu Logisteg Brenhinol wrth law i helpu gyda’r digwyddiad. Mae dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru sy’n ennill sgiliau y gellir eu trosglwyddo i  gyfoethogi eu bywydau sifil tra’n aelodau gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn.
 

 

(Dydd Llun 14 Mai 2018)

 

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.