You are here

Find a unit near you

Armed Forces Covenant Annual Report marks substantial advances in support for community

Cymraeg

 

The Ministry of Defence (MoD) has recently released its 2017 Armed Forces Covenant Annual Report.
 

The Report covers several aspects that affect the Armed Forces Community, including the mental health and wellbeing of veterans, Service Personnel, Veterans and their families.
 

Additionally, the report applauds the businesses who have all pledged to support the Armed Forces Covenant. It also details the challenges signatories face in ensuring the Armed Forces community are treated fairly.

 

O2 became the 2,000th signatory in 2017 and promised to promote the Armed Forces Covenant, support spousal employment and work with the Career Transition Partnership to help employ Veterans.
 

The Secretary of State for Defence, Rt. Hon. Gavin Williamson, said: “It is encouraging to see what has been achieved in coordinating services for Veterans’ mental healthcare and more widely.
 

“However, concerns remain with issues such as the perception of Veterans, maintenance of Service accommodation, childcare provision and transition to civilian life. These areas and others where progress has been slower than expected will be the focus of our efforts for the forthcoming year.”

 

Mrs Audrey Nealon, Regional Employer Engagement Director at the Reserve Forces' and Cadets' Association (RFCA) for Wales, said: "The Armed Forces Covenant relies fundamentally on the people, communities, and businesses of the UK to actively support it and make a meaningful difference to our Armed Forces Family.

 

"To harness that goodwill, the RFCA has an opportunity to influence and educate them about the benefits of employing members of the Defence Family in their organisations and tell them how they can contribute real value to a business, bringing  a plethora of skills and experience.

 

"In order to promote and encourage this symbiotic relationship, the Armed Forces Family has a responsibility to support implementation of the Armed Forces Covenant."

 

The Covenant’s achievements of 2017 include:

 

Healthcare

 

 • The MOD implemented its Defence People Mental Health and Wellbeing strategy to ensure that the mental health of its people is prioritised.
 • NHS England launched the Veterans Mental Health Transition, Intervention and Liaison Service.
 • The Welsh Government issued new guidance to Health Boards on prioritising healthcare for Veterans replacing guidance issued in 2008.
   

Education

 • The Service children’s Local Authority Working Group was launched, focusing on improving support for Service children.
 • The Welsh Government introduced the Additional Learning Needs and Education Tribunal Bill. which will provide provision for all those requiring extra support, including Service children.
   

The Covenant in Business

 • The Gold Alumni Group for Employment Recognition Scheme (ERS) Gold Award winning organisations was launched. It aims to encourage and support other organisations to achieve ERS Gold and act as a sounding board for Armed Forces employer policy development.
   

The Covenant in the Community

 • £3.5 million of Covenant funding was committed to 23 ‘clusters’ of local authorities across England, Scotland and Wales. This will strengthen delivery of the Covenant and encourage development of best practice in delivery to Armed Forces families in the community.

 

Click here to read the full report.

 

Click here to read a summary of the report.

 

The Armed Forces Covenant and Employer Recognition Scheme (ERS)

 

The Armed Forces Covenant delivery partners include businesses and trade bodies, charities and community organisations, local authorities and government departments. Signatories make their own promises to support the Armed Forces community and implement these promises through policies, Services and projects.

 

As well as signing the Armed Forces Covenant, businesses which recognise the value of supporting the Armed Forces Community can apply for the Armed Forces ERS.

 

“It is heartening to see that over 2,000 organisations have made substantial efforts to ensure that members of the Armed Forces Community under their care are treated fairly. They have also recognised the unique and considerable talents that these individuals contribute to their organisation, and promised to provide equal and consistent opportunities to nurture them.

 

 

“I would encourage other organisations to consider the value of supporting members of the Armed Forces Community, and to sign the Armed Forces Covenant.”

 

 

Employers interested in learning more about the Armed Forces Covenant and #ERS18 Awards can contact Regional Employer Engagement Director Audrey Nealon at: wa-reed@rfca.mod.uk

 

(Friday 12 January 2018)

 

Adroddiad Blynyddol Cyfamod y Lluoedd Arfog yn nodi datblygiadau sylweddol yn y gefnogaeth i’r gymuned
 

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) wedi cyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Gyfamod y Lluoedd Arfog 2017.

 

Mae'r Adroddiad yn cwmpasu sawl agwedd sy'n effeithio ar Gymuned y Lluoedd Arfog, gan gynnwys iechyd meddwl a lles cyn-filwyr, personél y Lluoedd, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

 

Yn ogystal, mae'r adroddiad yn cymeradwyo'r busnesau sydd oll wedi addo i gefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog. Mae hefyd yn manylu ar yr her y mae llofnodwyr yn ei hwynebu wrth sicrhau bod Cymuned y Lluoedd Arfog yn cael eu trin yn deg.

 

Daeth O2 â nifer y llofnodwyr i 2,000 yn 2017, gan addo y byddai’n hyrwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog, yn cefnogi cyflogaeth partneriaid ac yn gweithio gyda'r Bartneriaeth Pontio Gyrfa i helpu i gyflogi cyn-filwyr.

 

Dywedodd y Gwir Anrh. Gavin Williamson, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn:

 

"Mae'n galonogol gweld yr hyn a gyflawnwyd wrth gydlynu gwasanaethau ar gyfer gofal iechyd meddwl y cyn-filwyr ac yn ehangach.

 

"Fodd bynnag, mae pryderon o hyd ynglŷn â materion fel canfyddiad pobl o gyn-filwyr, cynnal a chadw llety’r rhai sydd yn y lluoedd, darpariaeth gofal plant, a phontio i fywyd sifil. Yr agweddau hyn, yn ogystal â’r agweddau eraill lle gwelwyd cynnydd arafach na'r disgwyl, fydd ffocws ein hymdrechion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

 

Roedd cyflawniadau'r Cyfamod yn 2017 yn cynnwys:

 

Gofal Iechyd

• Y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gweithredu ei strategaeth Iechyd Meddwl a Lles Pobl Amddiffyn i sicrhau bod iechyd meddwl ei phobl yn cael blaenoriaeth.

• GIG Lloegr yn lansio ei Wasanaeth Pontio, Ymyrraeth a Chyswllt ar gyfer Iechyd Meddwl Cyn-filwyr.

• Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau newydd i'r Byrddau Iechyd ar flaenoriaethu gofal iechyd i gyn-filwyr, i gymryd lle canllawiau a gyhoeddwyd yn 2008.
 

Addysg

 

• Gweithgor Awdurdodau Lleol plant y lluoedd yn cael ei lansio, gan ganolbwyntio ar wella cefnogaeth i blant y rhai sy’n gwasanaethu.

• Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg, a fydd yn sicrhau darpariaeth ar gyfer pawb sydd angen cefnogaeth ychwanegol, gan gynnwys plant y rhai sy’n gwasanaethu.
 

Y Cyfamod mewn Busnes

 

• Y Grŵp Alumni Aur ar gyfer Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) yn cael ei lansio. Ei nod yw annog a chefnogi sefydliadau eraill i gyflawni gwobr Aur yr ERS, a gweithredu fel bwrdd seinio  i ddatblygu polisi cyflogwyr y Lluoedd Arfog.
 

Y Cyfamod yn y Gymuned

 

• £3.5 miliwn o arian y Cyfamod yn cael ei ymrwymo i 23 'clwstwr' o awdurdodau lleol ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban. Bydd hyn yn cryfhau'r broses o gyflwyno'r Cyfamod ac yn annog datblygu arfer gorau wrth ddarparu i deuluoedd y Lluoedd Arfog yn y gymuned.

 

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad llawn.
 

 

Cliciwch yma i ddarllen crynodeb o'r adroddiad.

 

Cyfamod y Lluoedd Arfog a Chynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS)

 

Mae partneriaid darparu Cyfamod y Lluoedd Arfog yn cynnwys busnesau a chyrff masnach, elusennau a sefydliadau cymunedol, awdurdodau lleol ac adrannau'r llywodraeth. Mae llofnodwyr yn gwneud eu haddewidion eu hunain i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog a gweithredu'r addewidion hyn trwy bolisïau, gwasanaethau a phrosiectau.
 

 

Yn ogystal â llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, gall busnesau sy'n cydnabod gwerth cefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog wneud cais am wobr ERS y Lluoedd Arfog.
 

 

"Mae'n braf gweld bod dros 2,000 o sefydliadau wedi gwneud ymdrech sylweddol i sicrhau bod aelodau o'r Gymuned Lluoedd Arfog sydd dan eu gofal yn cael eu trin yn deg. Maent hefyd wedi cydnabod y talentau unigryw a sylweddol y mae'r unigolion hyn yn cyfrannu at eu sefydliad, ac wedi addo darparu cyfleoedd cyfartal a chyson i'w meithrin.

 

"Byddwn yn annog sefydliadau eraill i ystyried gwerth cefnogi aelodau Cymuned y Lluoedd Arfog, ac i lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog."

 

Gall cyflogwyr sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Gyfamod y Lluoedd Arfog a’r  #ERS18Awards gysylltu â Chyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr Audrey Nealon ar: wa-reed@rfca.mod.uk

 

(Dydd Gwener 12 Ionawr 2018)

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.